<% option explicit Function SQLsikker(ByVal Input) On Error Resume Next Input = Replace(Input,"'","''") Input = Replace(Input,"|","") Input = Replace(Input,"""","´") If Err <> 0 Then Input = "" End If On Error Goto 0 SQLsikker = Input End Function dim useraction dim dsn,sql,conn,rs dim arrangement,fornavn,efternavn,laug,adresse,postnummer,byen,tlf,email,medlem,overnatter,spisning,faellesmode,godkendt,cpr,reg,konto,afstand,ikommunen,antal useraction=request("action") select case useraction case "add" arrangement=SQLsikker(request.form("arrangement")) fornavn=SQLsikker(request.form("fornavn")) efternavn=SQLsikker(request.form("efternavn")) laug=SQLsikker(request.form("laug")) adresse=SQLsikker(request.form("adresse")) postnummer=SQLsikker(request.form("postnummer")) byen=SQLsikker(request.form("byen")) tlf=SQLsikker(request.form("tlf")) email=SQLsikker(request.form("email")) medlem=SQLsikker(request.form("medlem")) overnatter=SQLsikker(request.form("overnatter")) spisning=SQLsikker(request.form("spisning")) faellesmode=SQLsikker(request.form("faellesmode")) godkendt=SQLsikker(request.form("godkendt")) cpr=SQLsikker(request.form("cpr")) reg=SQLsikker(request.form("reg")) konto=SQLsikker(request.form("konto")) afstand=SQLsikker(request.form("afstand")) ikommunen=SQLsikker(request.form("ikommunen")) antal=SQLsikker(request.form("antal")) sql = "insert into users (dato,arrangement,fornavn,efternavn,laug,adresse,postnummer,byen,tlf,email,medlem,overnatter,spisning,faellesmode,godkendt,cpr,reg,konto,afstand,ikommunen,antal) values ('"& Year(Now) & "-" & Month(Now) & "-" & Day(Now) & " " & Hour(Now) & ":" & Minute(Now) & ":" & Second(Now) &"','"&arrangement&"','"&fornavn&"','"&efternavn&"','"&laug&"','"&adresse&"','"&postnummer&"','"&byen&"','"&tlf&"','"&email&"','"&medlem&"','"&overnatter&"','"&spisning&"','"&faellesmode&"','"&godkendt&"','"&cpr&"','"®&"','"&konto&"','"&afstand&"','"&ikommunen&"','"&antal&"')" dsn="DBQ=" & Server.Mappath("../../../../database/andele.mdb") & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" set conn=server.createObject("adodb.connection") conn.open dsn conn.execute(sql) conn.close set conn = nothing Response.Redirect "tak.htm" end select %> <% Function MediumDate( ByVal stringToCheck, ByVal defaultOut ) Dim dayPart Dim monthPart Dim yearPart If IsDate( stringToCheck ) Then dayPart = Day( stringToCheck ) monthPart = Monthname( Month( stringToCheck ), True ) yearPart = Year( stringToCheck ) MediumDate = dayPart & "-" & monthPart & "-" & yearPart Else MediumDate = defaultOut End If End Function %> Danmarks Vindmølleforening: Udbud af andele i Holmen II Vindkraft I/S