Kom til Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018

Program

Programmet for Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 2018

Hent program for dagen

Bestyrelsens beretning

Årsberetningen fra Danmarks Vindmølleforening giver dig overblik over årets vigtigste vindkraft begivenheder, suppleret med information om foreningens arbejde og den energipolitiske udvikling.

Se bestyrelsens beretning for 2017 her.

Se præsentationer af firmaerne, der udstiller på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 25. marts 2017

Se præsentationer af firmaerne, der udstiller her

     
     

 

Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018

 

Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018
 
Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018
 
Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018
 
Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018
 
Direktør Christian Kjær på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018
 
Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018
 
Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018
 
Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018
 

Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018

Tak for sidst!

Årsmøde 2018 lørdag den 17. marts 2018
på Vingsted Hotel- og Konferencecenter

Tak til de over 200 deltagere og 37 firmastande, der gav livlig snak og hyggelig stemning på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde lørdag den 17. marts i Vingsted Hotel- og Konferencecenter.

Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018

Medlemmer og firmaer mødtes

Antallet af besøgene på firmastandene kulminerede sidst på formiddagen, hvor erfa-møderne var slut.

Tak til de 37 firmaer, der støttede op om arrangementet.

Se links til firmaerne.
Se præsentationerne af firmaerne her

Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018

Mølleejere mødtes i erfa-grupper

Om formiddagen mødtes vindmølleejerne også i erfa-grupper for planlægning af den store erfa-dag for vindmølleejere til efteråret.

Se foreningens erfa-grupper

Formand Kristian Jakobsen overrækken Vindmølleprisen 2018 til Energinets direktør Peder Ø. Andreasen på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018

Vindmølleprisen

Årets vindmøllepris blev på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde overrakt direktør for Energinet, Peder Østermark Andreasen, der har været primus motor for indpasningen af dansk vindkraft i elforsyningen.

Formand Kristian Jakobsen sagde ved overrækkelsen, at der siden 1990’erne er stillet mange vindmøller op og ikke altid med elselskabernes gode vilje.  Og de kontrollerede jo strømmens motorvej og kunne lægge lidt sten på vejen. Men elselskaberne blev delt i drift- og transport-opgaver med Energinet som den kontrollerende instans.

”Peder Ø., som han er kendt som, fik systemansvaret og skulle løfte det op til de politiske mål for vedvarende energi, nemlig 70 % VE i løbet af ti år og samtidig fastholde verdens højeste forsyningssikkerhed, verdens højeste VE-andel og verdens laveste elpriser, hvis man ser bort fra afgifterne,” tilføjede Kristian Jakobsen.

DV-formanden roste prismodtageren for derudover at have spredt ”den danske model” udenfor landets grænser gennem sit formandskab i den europæiske brancheorganisation for el-transmissionsselskaber, Entso-E.

Peder Østermark Andreasen takkede for prisen og mente, at ”med politisk opbakning kan vi nå 100% VE ad åre”.  På dagen dækkede sol og vind hele det danske elforbrug, tilføjede han og bebudede, at nye store elforbrugere og nye kabler til udlandet vil lægge en god bund under fremtidens elpriser.

Men de første 50 % vindkraft har været de lette, advarede han. De næste 50 % bliver sværere, men nævnte som eksempel, at den planlagte energi-ø i Nordsøen vil hjælpe til.

Peder Østermark Andreasen gratulerede endelig Danmarks Vindmølleforening med de 40 år og en udvikling, som er til inspiration for resten af verden.

Se de tidligere modtagere og læs begrundelserne

Årsmødetaler Peter Birch Sørensen på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018

Årsmødetalen

Årsmødetaler var Peter Birch Sørensen, professor, ved Københavns Universitet og formand for Klimarådet, talte om fremtidens vedvarende energi.

Peter Birch Sørensen, venter ligesom resten af energibranchen spændt på regeringens udspil til en kommende energiaftale, sagde han i sin tale. Klimarådet har spurgt, hvilke mål, man bør sigte efter, og hvordan de kan nås og har selv svaret: Afgiften på elvarme bør sænkes permanent, Danmark bør satse højere end EU’s målsætning, ikke-kvotebelagte sektorer bør inddrages bl. a. varmepumper, og støtten til vedvarende energi bør være knyttet til elforbruget.

Peter Birch Sørensen forklarede, at det vil være fornuftigt også at have mål på mellemlang sigt for at sikre fremdrift, så man politisk føler sig forpligtet undervejs. Disse mål kan gå på enten udbygning med vedvarende energi eller reduktion i  udslip af drivhusgasser. Desuden bør der udarbejdes nationale klimastrategier på sektor-basis, mente han.

I 2030 er det regeringens mål, at der skal være 50 % vedvarende energi. Klimarådet har foreslået 55 % for at sikre en jævn udbygning frem mod 2050. I modsat fald skal tempoet øges i perioden 2031-2050, understregede Peter Birch Sørensen. Det er desuden ikke særlig dyrt at øge fra 50 til 55 % i 2030.

Uden yderligere tiltag vil vi have 40 % vedvarende energi i 2030, tilføjede han. Derfor kræves omstillinger i ikke-kvotebelagte sektorer og el til fjernvarme.

Det vil kræve 450 MW svarende til en fordobling af opstillings-tempoet, hvis de 50% skal nås i perioden 2031-2050, vurderer Klimarådet. Noget vindkraft kan opstilles  uden støtte, men ikke det hele, sagde Peter Birch Sørensen, der tilføjede, at han måske ser for pessimistisk på tingene.

Havvindmøller vil være nødvendige, fordi der er begrænset plads til landvindmøller, og sol og vind kan godt konkurrere, men anden vedvarende energi bør støttes separat, mente han.

Endelig oplyste Peter Birch Sørensen, at Klimarådet i striden mellem fastpristillæg og faste afregningspriser foreslår en mellemløsning, nemlig et fast pristillæg, afregnet på årsbasis. Det vil sikre investorer mod elprisudsving og samtidig give en aftalt afregningspris, mente Peter Birch Sørensen

Se præsentationen her.

Flemming Petersen præsenterer bogen "Da Danmark fik vinger" på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018

Vindmøllehistorie

Historiker Flemming Petersen præsenterede sin nye
bog "Da Danmarks fik vinger" med den første samlede fremstilling af de sidste 40 års vindkrafthistorie i Danmark.

Bogen ”Da Danmark fik vinger” er ikke en jubilæumsbog for Danmarks Vindmølleforening. Det er flere gange blevet understreget, men uden vindmølleforeningen ville Danmark ikke være kommet så langt foran på vindkraft-området, fastslog bogens forfatter, Flemming Petersen.

Danmarks Vindmølleforening har dog ikke været alene om at skabe vindkraft-udviklingen, tilføjede han. Græsrødder, håndværkere og hele den folkelige bevægelse har været med til at gøre Danmark til et stort vindkraft-laboratorium. Poul la Cour havde gjort forarbejdet med sin uddannelse af landlige vind-elektrikere. En af dem var Johannes Juul, som med Gedser-møllen lagde grunden til det danske mølle-koncept.

Det var imidlertid ikke i tidens ånd, hvor politikere troede på atomkraft helt op i 1970’erne. Faktisk var netop atomkraft-debatten med til at sætte skub i udviklingen af vedvarende energi, herunder vindkraft. Og det lykkedes at få politikerne med, påpegede Flemming Petersen.

Ganske vist lød det første bud på, at det ville kræve 60.000 vindmøller, hvis blot 10% af det danske elforbrug skulle dækkes af vinden. I dag dækker 5.000 vindmøller 43% af elforbruget. Det skete med visionære politikeres hjælp, først og fremmest Jens Bilgrav-Nielsen og Svend Auken, påpegede Flemming Petersen, og det blev bremset af den borgerlige regering først i 2000-tallet, før det politiske pendul svingede igen, og der blev konsensus omkring energipolitikken.

Også elsektoren svingede over og accepterede CO2-reduktion, hvor vindkraften var det mest synlige middel. Og dermed endte Danmark med at blive et mønstereksempel, som man i dag kan bruge på eksportmarkederne.

Flemming Petersen udtrykte håbet om, at man kan fastholde den folkelige tilslutning, som han gennem sin kulegravning af 40 års udvikling har konstateret er afgørende for den politiske opbakning.

Formand Kristian Jakobsen aflægger beretning på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 17. marts 2018

Generalforsamlingen

Danmarks Vindmølleforening holdt sin 41. generalforsamling.

Dirigenter: Thomas Bøgild-Jakobsen og Jørn Larsen.

Formanden Kristian Jakobsen forelagde bestyrelsens mundtlige beretning, som generalforsamlingen tog til efterretning med applaus.

Regnskabsfører Lars Knudsen gennemgik årsregnskabet for 2017 for Danmarks Vindmølleforening og for Danske Vindkraftværkers Fond, som begge blev godkendt med applaus. Bestyrelsens forslag til 2018-budget for Danmarks Vindmølleforening blev godkendt med applaus.

Bestyrelsens forslag til nye kontingenter blev vedtaget.

Hans Chr. Sørensen og Jens Petri ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.
Bent Stubkjær blev genvalgt, mens Mads Willadsen og Michael Kristensen blev nyvalgt til bestyrelsen.

Per Vølund  og Daniel Leuchtmann valgtes som suppleanter.

Poul Hansen og Svend Aage Nielsen genvalgtes som kritiske revisorer.

På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kristian Jakobsen som formand, Bent Stubkjær som næstformand samt Bent Stubkjær og Per Bjerke Hansen som medlemmer af bestyrelsens forretningsudvalg sammen med formanden.

Se bestyrelsen her.

Se bestyrelsens beretning for 2017 her.

Danmarks Vindmølleforenings bestyrelse

Bestyrelsen består af (fra venstre) Michael Kristensen, Daniel Leuchtmann (suppleant), Hans Madsen, Per Bjerke Hansen, Mads Willadsen, Rune Schmidt, Kristian Jakobsen (formand). Suppleant Per Vølund fra fraværende.

Vi ses til årsmøde lørdag den 30. marts 2019!