Danmarks Vindmølleforenings temadag om lagring og brug af egen el fra vindmøller 1. september 2017 i Fredercia

Lagring og brug af egen el fra vindmøller

Temadag om muligheder i fremtiden

Fredag den 1. september 2017 kl. 10-16
i Messe C, Fredericia.

Her følger redaktør af Naturlig Energi, Torgny Møllers, referat fra dagen:

Muligheden for brug af egen el størst for samfundet

Vindkraft sikrer i dag 42% af elforsyningen, men vi skal længere op og her gør afgiftssystemet biomasse afgiftsfri og lægger store afgifter på el, konstaterede direktør Christian Kjær i sin velkomst til Danmarks Vindmølleforenings temadag om lagring og brug af egen el fra vindmøller. Han noterede med tilfredshed, at de længe ventede afgiftsanalyser nu er lagt frem, og at fagfolk og politikere alle er enige om, at afgifterne er skævvredne - selv  energiministeren - men hvis de ændres, mangler Lars Chr. Lilleholt 12-14 mia. kr. Så vi må hjælpe regeringen ved at pege på, hvordan den vindproducerede el kan bruges mere fornuftigt samfundsøkonomisk set, foreslog han.
Teknisk konsulent i vindmøllemølleforeningen, Strange Skriver beskrev de nye tekniske kraft til frekvensrespons og reaktiv effektregulering, som betød, at en række små møller blev fjernet fra positivlisten. Vindmølleforeningen klagede til Energitilsynet og fik gennemført en lempelse, som lemper kravene eller gør det billigere at opfylde dem. Han anbefalede, at nye mølleejere orienterer sig om reglerne før de køber husstandsmøller.

Den næste pulje for husstandsmøller vil blive åbnet 2. april 2018, og ansøgere, der vil opstille husstandsmøller - kun fabriksnye møller kan få driftstilskud - kan søge frem til 13. juni, oplyste Energinet.dk’s jurister Sanne Søndergaard Thomsen og Michelle de Beets Sindahl. De tilføjede, at man ikke må ”påbegynde” et projekt, før man har fået tilsagn om tilskud. Man må godt indgå en købsaftale, blot den er betinget af Energinet.dk’s senere godkendelse. Senest to år efter skal møllen være i drift, hvis tilsagnet ikke skal bortfalde. Tilsagnet sikrer i 2018 en afregningspris på 136 øre/kWh i 12 år for nye 10 kW-møller og 96 øre/kWh i 12 år for nye 25 kW-møller.

For store vindmøller er tilskuddet pt. 25 øre/kWh i 6600 fuldlasttimer, men disse nye møller skal være tilsluttet inden 12. februar 2018, da ordningen udløber.
Chefingeniør Peter Høj Larsen, Energinet.dk, supplerede med en gennemgang af teknikken i nettoafregningen, og hvordan den fungerer i de forskellige grupper.
En del husstandsmølleejere er interesseret i opmagasinering af egen strøm. Det kan lade sig gøre, hvis man har penge nok, forklarede associeret professor ved DTU's institut for energilagring og energikonvertering, Johan Hjem. I praksis samler forskningen sig omkring svinghjul, batterier og elektrolyse. Udfordringen er at koordinere lagring med forbrug, og den vokser med vind- og sol-udbygningen.
Lagring i vandreservoirer og ved at komprimere varme i luft eller faste materialer, f. eks. stenarter, byder på lovende muligheder. Det store problem er økonomien, hvor man i forsøg dog med priser ned til 160 dollar/kWh nærmer sig kommerciel bæredygtighed, påpegede Johan Hjelm, som så potentiale for prisfald til 100-150 dollar pr. lagret kWh, fordi udviklingen på området går stærkt. i dag.

Udviklingschef Ole Alm, SEAS/NVE, supplerede med beskrivelsen af forsøg omkring lagring i stenlagre. Det forsker elselskabet ligesom mange andre i, fordi man ser forretningsmæssige muligheder i at kunne opmagasinere elektricitet i et stenlager med høje temperaturer, hvor varmen, når der er brug for det, via damp kan bruges til elfremstilling.

Stenlagret er valgt, fordi det har vist sig billigt og effektivt og kan opmagasinere op til 600 graders varme og har en effektivitet på 40%, men også fordi alle komponenter og infrastrukturen til anlæggene allerede findes, som det tidligere er beskrevet i Naturlig Energi af Henrik Stiesdal.

Kulkraftværkerne, som med tiden skal lukke, er oplagt anvendelige her, og kan fungere som reserveeffekt, mente Ole Alm. Anlæggenes dele er kendte og kan sættes sammen, ”så det er lige til at gå i gang”, tilføjede han. Det gør SEAS/NVE så sammen med en række forretningsmæssige partnere i pilotforsøg, først på Risø, siden på kraftvarmeværket i Sorø.

Prisen mente Ole Alm i fremtiden kan komme helt ned i 10-20 dollar/kWh. Selv vurderede han, at metoden vil blive en af fremtidens lagerløsninger, når det handler om opmagasinering af elektricitet. Som forretningsmodel ser han og elselskabet ikke kun på mulighederne i Danmark - ”der er masser af kraftværker i Europa”, bemærkede Ole Alm. Prisen på at oplagre strømmen kommer til at bestemme udviklingen, sluttede han.
Den sidste men måske umiddelbart største mulighed for oplagring af el blev præsenteret af chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, John Tang, som beskrev fjernvarmeværkernes mulighed for at aftage vindproduktionen, når den er rigelig og samtidig billig. Han påpegede, at værkernes net og lagertanke rummer en oplagt mulighed for at gemme el fra blæsende til vindstille perioder, samt at det også er forretningsmæssigt fornuftigt, hvis værkerne kan købe strømmen for mellem 20 og 30 øre/kWh, hvilket gerne er mere end den i stærkt blæsende perioder sælges for til nordiske vandkraftværker, der standser deres vand-turbiner og sælger den tilbage, når det er vindstille og prisen er høj. Fjernvarmesystemets store fordel er, at det arbejder med lave temperaturer, som el kan samle op.

Denne løsning fordrer en infrastruktur, som allerede er på plads, men som ikke bruges på grund af skæve afgifter i form af afgiftsfri biomasse og høje afgifter på den billige el. Det kræver politiske afgiftsændringer, dvs. en afgiftsreduktion på elektricitet, som John Tang vurderede til 20 øre/kWh.

Her kan du finde program
og præsentationer fra dagen

Gennemgang af nye, tekniske regler

Et nyt tillæg til teknisk forskrift 3.2.1. gør det nemmere for husstandsmøller at komme på positivlisten.

Strange Skriver, teknisk konsulent, Danmarks Vindmølleforening


 

Brug af egen el

Reglerne for egen-producenternes adgang til at forbruge el produceret fra vindmøller.

Janne Søndergaard Thomsen og Sabrina Michelle de Beets Sindahl, jurister, Forvaltning og Administration af VE, Energinet.dk


Nettoafregning

Gennemgang af teknikken i nettoafregningsgrupperne og hvordan de virker.

Preben Høj Larsen, chefingeniør, Markedsanalyse & Design, Energinet.dk


 

Lagring af strøm fra mindre anlæg

From Residential to Grid-Scale Battery Based Storage of Renewable Energy.

Johan Hjelm, associate professor, DTU energi, Institut for Energikonvertering og -lagring


Udfordringer i praksis

Problemer/udfordringer med at få lov til at bruge egen el fra en vindmølle.

Henning Davidsen, formand, Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a.


 

Lagring af el som brint

Muligheder for at konvertere el til enten brint eller flydende brændsler - både off og on grid - kan øge værdien af vindmølle-strømmen.

Tejs Jensen, direktør, BrintbranchenLagring i stor skala

Fra vind til varme til el - storskalalagring af strøm

Ole Alm, udviklingschef, SEAS-NVE


 

El til fjernvarme

Intelligent brug af vindmølle-el i fjern-varmesektoren. Hvad er mulighederne, og hvor er barriererne?

John Tang, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

 

 

 

Se også

Læs mere om mini- og husstandsmøller

Husstandsmøller

Se præsentationer fra temadagen om husstandsmøller 9. september 2016 i Fredericia