Vindtræf 2014

1. november 2014 hos DTU Vindenergi, Risø

Se program

TEMA: 20 år - og hvad så?

20 år - og hvad så?

En vindmølle ved næppe, at den er designet og godkendt til at holde et bestemt antal år. Den kører bare videre. Hvor lang tid?
Hvorfor et særligt tilsyn med alle møller, der er mere end 20 år gamle?
Hvor længe holder de nye møller?

Strange Skriver, teknisk konsulent, Danmarks Vindmølleforening og

Peter Hjuler Jensen, viceinstitutdirektør, DTU Vindenergi


 

TEMA: Afregning, pristillæg og fornuftig brug af vindmøllestrøm

Afregningens niveau og stabilitet er afgørende både for ejerne af eksisterende møller og for investeringer i nye møller. Hvordan ser det ud de nærmeste år?
Hvad mangler vi af politiske beslutninger om indpasning af vindmøllernes produktion?

Afregning, pristillæg, afgifter og PSO

Ved Energiaftale 2012 besluttede politikerne: ”Med henblik på at vurdere behovet for justeringer undersøges det eksisterende tilskuds- og afgiftssystem, herunder mulighederne for at sikre rette incitamenter til omstillingen til et grønt, omkostningseffektivt og fleksibelt energisystem”.
Skatteministeriet er ved Vindtræf ved at være klar med denne store analyse af afgifter og tilskud i energisystemet.
Hvilke incitamenter er i spil i analysen?
Hvordan bliver det fremtidige pristillæg?
Hvordan skal el- og energiafgifterne omlægges for at sikre fornuftig brug af vindmøllestrømmen?

Jens Holger Helbo Hansen, chefkonsulent, Skatteministeriet

Afregning og indpasning

Prisen i elmarkedet har været lav de seneste år.
Hvad styrer prisudviklingen de kommende 10-20år, og hvordan påvirker de politiske beslutninger elprisen?
Vindkraft er en hjørnesten i den grønne omstilling.
Hvordan sikrer vi en klog indpasning af vores vindmøllestrøm, og hvad kunne vi ønske os fra politisk hold?

Hans Henrik Lindboe, civilingeniør, partner, Ea Energianalyse


Tema: Støj og genevirkninger, fakta og myter

Når kommuner planlægger for placering af nye vindmøller spredes ofte en stemning af usikkerhed og frygt.
Hvilke eventuelle genevirkninger kan opleves hos de nærmeste naboer? Bliver man syg af at bo i nærheden af vindmøller?

Vindmøller og helbred - det nye danske studie

Danmark har meget veludbyggede sundhedsregistre og samtidig har der i mange år været en betydelig vindmøllebestand. Vi kan derfor undgå en lang række af de problemer, der hæmmer de eksisterende studier, som typisk er små og svære at fortolke pga. af metodemæssige svagheder.
Til Vindtræf foreligger endnu ikke resultater, men der vil blive givet en gennemgang af det danske studie og dets design.

Aslak Harbo Poulsen, forsker, PhD, Kræftens Bekæmpelse

Støj og lavfrekvent støj

Hvad fortæller den nye store analyse af lavfrekvent støj om forholdet mellem støj fra små og store, ældre og nye vindmøller?
Infralyd og lavfrekvent støj - specielle karakteristika ved vindmøllestøj?
Støjen ved naboerne.

Henrik Højlund Larsen, Acoustica, Grontmij A/S

Helbredseffekter af vindmøllestøj?

Kan man blive syg af at bo i nærheden af vindmøller?
Er der et særligt helbredsproblem forbundet med støj fra vindmøller?
Hvor stor er støjbelastningen?
National og international viden om vindmøllestøj og helbredet.
Infralyd og lavfrekvent støj hos naboer til vindmøller?

Mads Klokker, klinikchef, Rigshospitalet (Ingen præsentation)

Lovgivning og erfaringer

Hvad er erfaringerne efter godt 20 år med regulering af vindmøllestøj, og hvordan er
vindmøllestøj reguleret i forhold til andre støjkilder.

Claus Torp, vicedirektør, Miljøstyrelsen, MiljøministerietTEMA: Kommunernes vindmølleplanlægning og støjdebatten

Folketinget har med energiaftalen besluttet bindende mål for vindkraft og det er nu
kommunernes opgave at planlægge og tage beslutninger om de rigtige placeringer til vindmøller. Kommunernes arbejde er blevet vanskeliggjort af den frygt for sygdom og værditab, der er skabt i befolkningen.
Hvordan skal kommunernes politikere håndtere den situation?

Henrik Høegh, miljøordfører (V) og medlem af Folketingets Miljøudvalg, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Lolland Kommune

 

Vindtræf 2014 - Formand for Danmarks Vindmølleforening Kristian Jakobsen byder velkommenPeter Hjuler Jensen, Risø DTU, og Strange Skriver, Danmarks Vindmølleforening, ved Danmarks Vindmølleforenings vindtræf 2014Jens Holger Helbo Hansen, chefkonsulent, Skatteministeriet, ved Danmarks Vindmølleforenings vindtræf 2014Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2014Hans Henrik Lindboe, civilingeniør, partner, Ea Energianalyse, ved Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2014Danmarks Vindmølleforenings Aslak Harbo Poulsen, forsker, PhD, Kræftens Bekæmpelse, ved Vindtræf 2014Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2014Danmarks Vindmølleforenings Henrik Høegh, miljøordfører (V) og medlem af Folketingets Miljøudvalg, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Lolland Kommune, ved Vindtræf 2014