I bestyrelsen på efterløn, men mod betaling

Det er nu et år siden, at efterlønsreglerne blev ændret, så man som medejer i et vindmøllelav kunne deltage i ledelsesarbejdet i lavet og modtage efterløn. Det er nu tilladt, men mod fradrag i efterlønnen ­ uanset om man modtager betaling for det ofte ulønnede arbejde. Dermed har lovændringen ikke fuldt ud levet op til de forventninger, som der var stillet til den.

Når man deltager i ledelsesarbejdet i et vindmøllelav i I/S-form, betyder det, at man arbejder i egen virksomhed. Et interessentskab betragtes nemlig juridisk set som personlig ejet.

Efterlønsmodtagere, der er fyldt 60 år før den 1. juli 1999, kan vælge at arbejde under 200 timers-reglen uden fradrag i efterlønnen. Men som udgangspunkt gælder 200 timers-reglen ikke arbejde i selvstændig virksomhed, ejet af efterlønsmodtageren. Der er dog i bekendtgørelsen en undtagelse: I særlige tilfælde kan Arbejdsdirektoratet give tilladelse til at udøve selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i sammenlagt højst 200 timer inden for et kalenderår. Men det er erfaringen, at denne tilladelse kun gives i meget få tilfælde.

Man kan også vælge at arbejde under den fleksible efterlønsordning (400 timers-reglen). Dette valg gælder for resten af efterlønsperioden. Nærmere beskrivelse af den fleksible ordning nedenfor.

Efterlønsmodtagere, der er fyldt 60 den 1. juli 2012 eller senere, kan af Arbejdsdirektoratet få tilladelse til at videreføre eller påbegynde selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden, hvis medlemmet kan sandsynliggøre, at arbejdstiden i virksomheden kan holdes inden for 400 timer pr. år. Igen den fleksible efterlønsordning (400 timers-reglen) som ovenfor. Virksomhedens indtægt må ikke pt. overstige 50.000 kr. pr. år.
Drives virksomheden som interessentskab, medregnes alene medlemmets personlige arbejdstid i virksomheden, og indtægten opgøres efter lovændringen nu alene i forhold til medlemmets ideelle andel af virksomheden. Det er her vindmøllelav kommer ind. Arbejde i virksomheden fradrages imidlertid i efterlønnen time for time, uanset om der udbetales løn for arbejdet. Der skal løbende indberettes om arbejdsforbruget i virksomheden. Efterlønsmodtageren skal ligeledes en gang årligt udfylde en revisorgodkendt efterlønserklæring til a-kassen om virksomhedens skattepligtige indkomst m.m.
Denne gennemgang er en meget kort beskrivelse af hovedpunkterne i reglerne.
Der findes i bekendtgørelsen mange særregler, som kan gøre ens stilling helt anderledes. På den baggrund kan jeg kun opfordre interesserede til at rette henvendelse til egen a-kasse for at få belyst ens egen situation grundigt.

De afgørelser, vi har set indtil nu, viser, at man bliver henvist til den fleksible efterlønsordning (400 timers-reglen), hvor man løbende skal oplyse, hvor meget tid, der bruges, og med fradrag i efterlønnen til følge. Det til trods for, at man i langt de fleste tilfælde ikke modtager løn for at gøre et stykke arbejde i møllelavet.

 

Det mener vi!

Pressemeddelelser, rapporter, notater mm fra Danmarks Vindmølleforening

 

 

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Måske kan vi hjælpe