Energi, miljø og klima

I Danmark såvel som internationalt er CO2-reduktioner og miljøhensyn meget vigtige omdrejningspunkter for energipolitikken.

Når vindmøllerne leverer en kilowatttime til elnettet, spares produktionen på fx kul- og naturgasfyrede kraftværker og miljøet spares for udledning af SO2, NOx og partikler. Når vindkraften fremover kan anvendes til at drive elbiler og varmepumper vil brugen af fossile brændsler til transport og opvarmning også blive nedbragt.

FNs Kyotoprotokol forpligter Danmark til at reducere CO2-udledningen og derudover har vi en forpligtelse til at efterleve EU's reduktionsmål. Efter EU's klima- og energipakke skal vedvarende energi udgøre 30 % af energiforbruget i Danmark i 2020.
Regeringens mål er at vedvarende energi i 2050 skal dække 100 % af forbruget og vindkraft skal udgøre halvdelen af elforbruget i 2020.

Analyser viser, at vindkraft er en samfundsøkonomisk effektiv måde at reducere CO2 på i Danmark. Vindkraft - og i særdeleshed landbaserede vindmøller - er vores billigste grønne teknologi til elproduktion, og når miljø- og sundhedsomkostninger medregnes er vindkraften konkurrencedygtig også i forhold til kulkraft.

Se konsekvenserne af en verden baseret udelukkende på vedvarende energi

Interaktivt kort fra Stanford University

Se hvordan vi verden ville se ud med 100 % vedvarende energi


 

Fakta om vindenergi

M1 Vindmøller i energiplanerne

Vindmølleudbygningen i forhold til energiplanlægningen

08/2014


M2 Vindmøller og drivhuseffekt

Luftforureningen ved traditionel energiproduktion.
Forureningsbesparelsen pr. kilowatt-time elektricitet produceret med vindkraft

01/2015


M3 Vindmøllernes elproduktion

Andel af den samlede elproduktion på landsplan og fordelt på amter
Gode og dårlige vindår

09/2012


M4 Vindmøller verden over

Status for udbygningen
Vindkraft i verdens energiplanlægning

8/2014


M5 Vindmøllernes historie

Vindmøllernes historie i Danmark

05/2013


M6 Danskernes mening om vindkraft

Meningsmålinger og undersøgelser af danskerne holdninger til vindkraft

01/2016


M7 Vindkraft og CO2-kvoter

Kyoto-protokollens brug af kvoter og fleksible mekanismer og betydningen for vindkraften

01/2007


M9 Opfyldelse af EUs mål for vedvarende energi

EU har vedtaget en bindende målsætning om, at vedvarende energi i 2020 skal udgøre mindst 20 % af det samlede energiforbrug.
Her beskrives de forskellige instrumenter, der er til rådighed for at opnå målet samt fordele og ulemper

01/2008