Vind og sol kan nu skatteafskrives

Ejere af husstandsmøller på op til 6 kW ligestilles med ejere af større vindmøller omkring skattemæssig afskrivning. Og elselskaberne er enige om at fjerne en særlig afgift, de har ret til at opkræve for "net-leje" for disse møller. Møller op til 6 kW blev den 1. juli sidste år ligetillet med elproducenrende solcelleanlæg, hvor anlæg op til 6 kW, der er koblet til ejendommens elinstallation, har lov til at lade el-måleren løbe frem og tilbage afhængigt af anlæggets produktion og hustandens forbrug.

Som ved køb af andele i vindmøller kan ejeren af en husstandsmølle nu vælge at drive møllen enten privat med en skattefri bundgrænse på 7.000 kr. i årlig indtægt uden fradrag eller at drive den erhvervsmæssigt med beskatning af produktion og besparelse men til gengæld med skattemæssig afskrivning af vindmøllen og driftsudgifterne. Valget skal ske en gang for alle, når møllen tages i drift.

Ændringen er muliggjort gennem Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (lovforslag nr. L. 74). Efter skatteministerens fremsættelse af lovforslaget bad Danmarks Vindmølleforening om en præcisering, som er kommet I bemærkningerne til loven, hvor det bl. a. hedder:

"Hvis den skattepligtige vælger at medregne den skattepligtige indkomst fra driften af det vedvarende energianlæg efter skattelovgivningens almindelige regler i stedet for efter reglerne i § 8 P, stk. 2 og 3, bestemmes i stk. 5, at det vedvarende energianlæg eller andelene i det vedvarende energianlæg anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Bestemmelsen svarer til den gældende skematiske ordning for vindmøller.

Det betyder, at der fremover vil gælde de samme regler for de øvrige VE-anlæg, som der i dag gælder for vindmøller.

Bestemmelsen betyder, at uanset om der er et nettosalg af varme eller elektricitet til nettet fra det pågældende anlæg, vil det vedvarende energianlæg skulle anses for at være udelukkende erhvervsmæssigt benyttet.
Når ejeren af det vedvarende energianlæg skal opgøre indkomster, skal alle indtægter fra den vedvarende energivirksomhed medregnes, herunder værdien af eget elektricitets- eller varmeforbrug, mens der samtidig kan ske fradrag for udgifter til drift, vedligeholdelse, afskrivninger m.v. Overskud/underskud beskattes på samme måde som andre former for erhvervsmæssig virksomhed."

Da lovændringen gælder alle anlæg, som er knyttet til en husstand, er det skattemæssige valg også muligt for hustande, der anskaffer et el-producerende solcelleanlæg på op til 6 kW for at reducere elregningen.
For både vindmøller og solcelleanlæg på op til 6 kW gælder imidlertid, at elnetselskaberne har ret til at opkræve en såkaldt rådighedsbetaling for den kapacitet, som elselskabet skal have klar, når solen ikke skinner eller vinden ikke blæser nok til at dække ejerens elforbrug. Betalingen, som dog ikke opkræves af alle selskaber, er typisk på 2-4 øre/kWh.

Denne "net-leje" foreslår elsleskabernes branchaorganisation, Dansk Energi, nu fjernet, foreløbig i to år. Direktør Lars Aagaard, Dansk Energi, siger til nyhedsbladet Dansk Energi, at der er bred enighed blandt elselskaberne om forslaget, der er tænkt som en opstarts-hjælp til "prosumere", som man i elsesktoren kalder kunder, der både producerer og forbruger elektricitet - også for at lette forståelsen hos kunder, politikere og myndheder, forklarer Lars Aagaard.

16.3.11


Læs mere

Lovgivning på vindområdet

 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft