Luftforurening koster milliarder i sundhedsomkostninger

En forskergruppe under DMU har udviklet en model til beregning af luftforureningens helbredsmæssige omkostninger. Modellen inddrager både danske og europæiske forhold. Alene i Danmark giver danske kilder til luftforurening anledning til helbredsrelaterede omkostninger på årligt ca. 6 mia. kr.

Hertil kommer den forurening og dermed de omkostninger der tilføres fra udenlandske kilder. Dog viser den nye rapport fra DMU også at Danmark samlet set er nettoeksportør af luftforurening i forhold til andre europæiske lande. Det samlede antal af for tidlige dødsfald i Danmark pga. luftforurening opgøres til ca. 3.400 årligt. De største udledninger er relateret til landbrug, transport, husholdningernes opvarmning og kraftværker.

Vindkraft er et alternativ til kraftværkernes brug af kul og naturgas og i rapportens opgørelse af de forskellige sektorers bidrag til luftforurening er de helbredsmæssige omkostninger direkte fra danske kraftværker opgjort til årligt 413 millioner kr. I det omfang at vindkraft også indpasses som energikilde i transportsektoren (elbiler) og i husholdningernes opvarmning (varmepumper) vil de sparede sundhedsomkostninger ved forøget udbygning med vindkraft vokse betydeligt.

Forskerne vurderer selv, at der er tale om relativt forsigtige vurderinger af de helbredsmæssige omkostninger relateret til udledning af bl.a. svovldioxid, kvælstofoxider og partikler, men ikke fra fx dioxin og metaller, idet ikke alle helbredseffekter og virkninger kan opgøres præcist. Det skal understreges at vurderingerne ikke medtager miljø- og klimaeffekter.
Rapporten konkluderer, at
luftforurening udgør et seriøst problem mht. helbredseffekter og at de relaterede eksterne omkostninger er betragtelige og

da disse indirekte omkostninger er ganske betydelige – som det vil fremgå af denne rapport – har det stor betydning for hvilke fremtidige energi-systemer, der rent økonomisk er mest effektive. Som et eksempel bliver omkostningseffektiviteten for vindenergi væsentlig forøget relativt til fx fossile brændsler og bio-brændsler, når man medtager de indirekte omkostninger.

29.3.11


 

 

Læs mere

Rapport fra DMU og Forskningscentret Centre for Energy, Environment and Health her.  

Pressemeddelelse fra Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

Vindmøller og miljøet

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft