Ny VE-lov i høring

Energistyrelsen har et udkast til en ny VE-lov i offentlig høring. 

Lovforslaget er primært en opfølgning på evalueringen af værditabs- og køberetsordningerne.

Revison af værditabsordningen

Lovforslaget indeholder en videreførelse af værditabsordningen med en række justeringer, som er baseret på erfaringer med ordningen navnlig fra taksationsmyndighedens praksis.
 
Det drejer sig bl.a. om forslaget om, at der fremover kun skal gives værditabsbetaling for værditab på beboelsesbygninger, herunder tilhørende opholdsarealer og forslaget om, at værditab forårsaget af lysmarkeringsmaster ved høje vindmøller omfattes af ordningen.
 
Der foreslås endvidere en bedre orientering til naboer om ordningen, og justering af en række frister for anvendelse af ordningen. Der foreslås tillige justeringer af enkelte administrative forhold, såsom frist for gebyrbetaling og mulighed for genoptagelse af sager.

Revison af køberetsordningen

Formålet med køberetsordningen er primært at øge den lokale interesse og opbakning til opstilling af nye vindmøller gennem et bredt lokalt medejerskab.
 
Evalueringen af køberetsordningen viste, at dette ikke er lykkedes i fuldt omfang, idet andele i væsentligt omfang er blevet solgt til få store investorer. Lovforslaget indeholder en række ændringer med henblik på at give bedre mulighed for et bredere ejerskab til møllerne.

Lovforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om el-forsyning, ligningsloven og lov om ændring af lov om elforsyning,lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.

Læs Danmarks Vindmølleforenings høringssvar

22.10.12

 

Lovforslaget

Lovforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om el-forsyning, ligningsloven og lov om ændring af lov om elforsyning,lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.


Høringssvar

Læs Danmarks Vindmølleforenings høringssvar

Læs mere

Læs mere om de fire ordninger under VE-loven

 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft