Ændring af VE-loven vedtaget

En revision af VE-loven blev vedtaget den 30. maj. Her er ændringerne beskrevet i korte træk.
Ændringerne berører

 • køberet,

 • værditabsordning,

 • rammer for kystnære møller og

 • nye pristillæg til husstandsmøller.

Garantifonden og den grønne ordninger ikke berørt. Garantifonden skal evalueres i 2015.

Værditab 

 • Fast ejendom er beboelse og tilhørende udendørsareal

 • Der skal sendes brev til naboer indenfor 6 x møllehøjde

 • Anmeldelsesfrist forlænget fra 4 til 8 uger

 • Hvis ikke møllen opstilles inden 3 år skal der evt. laves ny vurdering

 • Taksationsmyndighedens afgørelser om processuelle spørgsmål kan indbringes for domstolene

 • Der vil være en overgangsordning, så verserende sager færdigbehandles efter hidtidige regler, hvis det offentlige møde er afholdt før 1. juli 2013

Køberet

 • Serie-0 møller er fremover omfattet (men ikke prototyper)

 • Annoncering i mindst to lokale aviser eller en lokal og en regional avis (Energinet.dk kan dispensere)

 • Offentligt møde om udbud. Herudover deltager Energinet.dk også i det forudgående møde om værditab med en orientering om køberetsudbud.

 • Energinet.dk oplyser om udbud på hjemmeside.

 • Fristen for at angive købstilbud forlænges fra 4 til 8 uger.

 • Energinet.dk skal godkende udbudsmaterialet og heri skal denne godkendelse indgå.

 • De ansvarlige for udbudsmaterialet skal underskrive en ansvarserklæring, som skal indgå i udbudsmaterialet. 

 • Den hidtidige revisorerklæring udvides med erklæring om andele afsat gennem udbuddet ikke stilles dårligere end andre andele.

 • Erklæringsafgivende revisor kan i følge lovbemærkningerne ikke også fastsætte forudsætninger i udbudsmaterialet.  

 • Naboer indenfor 4,5 km fra møllen har fortrinsret op til hver 50 andele. Eventuelt resterende andele fordeles mellem kommunens øvrige borgere og de naboer indenfor 4,5 km, som ønsker yderligere andele.

 • Udbud inden nettilslutning, men først når byggetilladelse foreligger (når opstiller har sikret sig at opførsel kan ske efter byggeloven og regler udstedt i medfør heraf)

 • Personer, der direkte eller indirekte ejer andele i hele eller dele af vindmølleprojektet, kan ikke bruge køberetten.        

 • Nyt punkt i § 17, stk. 2 om beskyttelse mod ”tvangsindløsning”: Den virksomhed, som ejer vindmøller, hvori der er solgt andele gennem udbuddet, kan kun overdrage vindmøllerne til tredjepart efter forudgående særlig godkendelse. Salg af andele eller salg af virksomheden kræver ikke godkendelse. 

 • Strafbart at undlade udbud, jf. § 72.

 • Der vil være en overgangsordning, så verserende sager færdigbehandles efter hidtidige regler, hvis udbuddet er annonceret før 15. juni 2013.

Kystnære møller

 • Rammer for udbud af 450 MW kystnære vindmøller (billigste pris vinder udbuddet).     

 • 50 MW forsøgsmøller til samlet afregning på 70 øre/kWh.

 • Kystnære møller er omfattet af værditabs- og køberetsordninger.

 • Åben-dør-ansøgninger er fortsat mulige, men kun med landmølle-tillæg.

Køberet kystnære møller

 • Køberetsudbud for kystnære møller i kommuner indenfor 16 km fra opstillingsstedet.

 • Ingen personlig hæftelse ved udbud i kystnære møller, dvs. ingen I/S ved kystnære møller.

 • Et ekstra pristillæg på 1 øre pr. kWh, hvis andele ejet af lokale borgere og lokale virksomheder tilsammen udgør mindst 30 pct. af det samlede vindmølleprojekt.

 • Kravet om lokalt ejerskab skal være opfyldt ved nettilslutning, 1. årsdag for nettilslutning og herefter hver anden årsdag.

Husstandsmøller

Pristillæg til husstandsmøller der er nettilsluttet fra og med 20. november 2012. Tilsluttet i egen forbrugsinstallation og leveret til nettet:

 • Pristillæg + markedspris udgør 250 øre pr. kWh for møller på 0-10 kW installeret effekt og derunder

 • Pristillæg + markedspris udgør 150 øre pr. kWh for møller 11-25 kW installeret effekt

 • Pristillægget ydes i 20 år fra nettilslutningstidspunktet.

L 135 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven.

3.6.13

 

Læs loven

L 135 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven.

Læs mere om

Værditabsordningen

Køberetsordningen

Husstandsmøller

Kystnære møller

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft