Nye afregningsregler i Tyskland

En ny lov om vedvarende energi (EEG 2014) træder i kraft den 1. august 2014 og gælder for alle møller idriftsat efter denne dato. Dog er der en overgangsordning, som betyder, at møller, der har opnået tilladelse til opstilling før den 23. januar 2014, og som er tilsluttet inden den 31. december 2014, fortsat vil være omfattet af de gamle EEG 2012-regler.

For eksisterende møller bortfalder managementpræmie, fjernstyringsbonus og markedspræmie. Dog vil der i en overgangsperiode indtil den 31.12.2014 blive udbetalt 0,6 €ct./kWh og 0,4 €ct./kWh fra den 01.01.2015. Det er dog uvist hvor længe overgangsordningen vil eksistere.
Afregningspris

For nye landmøller idriftsat inden 31. december 2015 vil man med den nye lov modtage en afregningspris på 8,9 eurocent pr. kWh. Hidtidige bonus til SDL, Repowering og Direct Vermarktung vil bortfalde.

Afregningsprisen på 8,9 €ct./kWh kan opdeles i et grundbeløb på 4,95 €ct./kWh, som er garanteret i opstartsåret og de efterfølgende 20 år og yderligere 3,95 €ct./kWh, som er garanteret de første 60 måneder. Pristillæg kan forlænges med 15 kalenderår såfremt produktionen er lavere end 80% af referenceproduktionen. Overstiger møllens produktion 80% af referenceproduktionen vil afregningsperioden blive forkortet med en måned for 0,48% overskridelse mellem 80-100% og 0,36% mellem 100-130% af referenceproduktionen.

Udbygning af vedvarende energi

For at kunne opnå et mål om, at der netto årligt bliver installeret 2,5 GW på land vil der med virkning fra 2016 ske en regulering af afregningsprisen, som betyder at afregningen på 8,9 eurocent hvert kvartal f.g. 1. januar 2016 bliver nedsat med 0,4%.

Som beregningsgrundlag bruges 12 måneder, der påbegyndes halvandet år tilbage. Dvs. at regulering af afregningsprisen pr. 1. januar 2016 sker på baggrund af installeret effekt for perioden 1. august 2014 - 31. juli 2015. Hvis udbygningen afviger fra intervallet 2,4-2,6 GW, vil der ske en yderligere tilpasning af afregningssatsen. Afregningssatsen skal gradueres i 200 MW-trin, hvor de første to trin tilpasses med 0,1 procentpoint og de efterfølgende 3 gange (trin) med 0,2 procentpoint.

Hvis der eksempelvis bliver opsat effekt mellem 2,2 og 2,4 MW vil afregningsprisen blive sænket med 0,3% ( 0,4%-0,1%). Hvis der bliver opsat mellem 2,6-2,8 MW vil afregningsprisen blive reduceret med 0,5% (0,4%+0,1%).

For at holde styr på, hvor meget effekt der installeres, oprettes et anlægskartotek, hvor alle eksisterende og nye møller skal registreres indenfor 3 måneder efter idriftsættelse eller lovens ikrafttræden.

Den nye lov varsler også et paradigmeskifte, som senest skal finde sted i 2017. Som noget nyt skal mølleparker, der er godkendt efter 2016 til idriftsættelse efter 31. december 2018, udliciteres. Det er uvist, hvordan reglerne for udlicitering af vindmølleparker vil blive administreret, men man afventer erfaring med udlicitering for solcelleanlæg.

Indpasning

Med udbygningen har det også været regeringens ønske om bedre at kunne ”styre” indpasningen af vindmøllestrøm end i dag. Tidligere skulle netselskaberne betale fuld erstatning til mølleejeren, hvis nettet var overbelastet og derfor ikke kunne aftage elproduktionen. Det ændres i den nye EEG-lov til, at der ”kun” skal betales 95% i erstatning, medmindre tabet overstiger 1% af årsindtægten for den pågældende mølle. Her er lovteksten ikke entydig, da man på den ene side refererer til årsindtægten og på den anden side begynder erstatningspligten fra det tidspunkt, hvor 1% er overskredet.

Hvis spotprisen på el-børsen i Paris er negativ i mindst 6 timer vil afregningsprisen for møller med mindst 3MW effekt blive nul.

Fremover er det alle mølleejeres eget ansvar at sælge deres el , som det allerede nu sker for ca. 80% af den samlede elproduktion fra vindmøller. Skulle det ikke være muligt (f. eks. fordi man ikke finder en aftager) bliver mølleejeren straffet med en nedsættelse af afregningsprisen med 20 %.

30.7.14

 

Læs mere

Loven EEG 2014: Gesetz zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts, 21. Juli 2014

Mere om ejerskab af vindmøller i udlandet

Hør mere på Danmarks Vindmølleforenings temadag om ejerskab af vindmøller i udlandet 13. november

 

Brug os!

Har du spørgsmål om investering i vindmøller i udlandet, er du velkommen til at kontakte økonomirådgiver Lars Knudsen.

Lars Knudsen

     
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft