Udbygning:
Lokal interesse nødvendig

Leder i Naturlig Energi, august 2014

Lokalsamfundets engagement og accept har altid dannet en god ramme for en fornuftig vindkraftudbygning.

Lokale vindmøllelav, lokale fonde og energiselskaber står i nogle tilfælde som ejere eller medejere af vindmøllerne, og naboerne til vindmøllerne har også mulighed for et direkte medejerskab via køberetsordningen.

I den gammeldags elforsyning var mange af de store centrale el-producerende anlæg placeret langt fra forbrugsstederne og i relativt tyndt befolkede områder.

Derimod er flere af de nye og relativt mindre anlæg i form af vindmøller placeret tættere på beboede områder. Dermed bryder vindmøller med den psykologiske opfattelse af el-producerende anlæg som noget fjernt og uvedkommende.

Vedvarende energianlæg, bl.a. vindmøller, er mindre i størrelse end traditionelle kraftværker, og derfor medfører den øgede udbygning med vedvarende energianlæg et større antal afgørelser om lokalisering og placering.

Udvinding af råstoffer til traditionelle energiteknologier, kul, olie mv., foregår ofte i øde og fjernt beliggende områder, mens den fulde energiomsætning ved vindmøller og solceller er meget synlig for flere og større grupper af naboer. Disse faktorer medvirker til at øge betydningen af den lokale accept af VE-kilder.

En række af de gamle vindmøller opstillet i 90’erne var ejet af lokale vindmøllelav og lokale lodsejere. Før år 2000 var det en betingelse, at man som ejer eller medejer af en vindmølle enten boede i lokalområdet eller havde en anden tilknytning til pågældende kommune.

Siden da er systemet for pristillæg ændret flere gange, og i dag er ejerskabet til de nye møller spredt ud på mange typer af aktører, fra store energiselskaber og professionelle investorer til nye møllelav og privatpersoner.

Adgangen til lokalt ejerskab via køberetsordningen blev indført med VE-loven i 2009, og kravene til udbudsmateriale og annoncering blev skærpet ved lovrevisionen i 2013. Der er ingen tvivl om, at vindmøllenaboer igennem et medejerskab er gode lokale ambassadører for vindkraften. Som VE-lovens forarbejder forklarer: Køberetsordningen har til formål at øge den lokale opbakning til opstilling af nye vindmøller ved at sikre en ret til at købe ejerandele i vindmøller for lokale borgere.

Internationalt står Danmark som et foregangsland i forhold til lokalt medejerskab – både på grund af de gamle møllelav og på grund af den nye køberetsordning. I Tyskland og Holland er der planer om at kopiere den danske køberetsordning, og en arbejdsgruppe under Det Internationale Energiagentur har samlet en række anbefalinger, der peger i helt samme retning som de danske erfaringer.

I Danmarks Vindmølleforening er vi enig med politikerne i, at lokal opbakning og i det hele taget bred befolkningsmæssig accept og forståelse er afgørende for den fremtidige vindkraftudbygning. Eksempelvis kan kommunernes politikere ikke levere en positiv vindmølleplanlægning, hvis de ikke har deres vælgere bag sig.

Vi støtter derfor køberetsordningen, men er ikke blinde for, at udbudspligten også er en indskrænkning i det forretningsmæssige råderum for vindmølleopstilleren. Med udbudspligten i VE-loven er der søgt skabt en balance mellem på den ene side vindmølleopstillerens økonomi og EU's regler om fri etableringsret og på den anden side ønsket om lokalt engagement og medinddragelse.

Køberetsordningen i VE-loven er kommet for at blive, men ikke nødvendigvis alene i dens nuværende form. Vi ser nu meget ofte supplerende initiativer med henblik på at involvere naboerne positivt.

Et par lovgivningsmæssige initiativer kunne bakke op om denne bestræbelse. For de kommende kystnære vindmøller har Folketinget for at skabe større lokal interesse besluttet, at der kan opnås 1 øre ekstra i pristillæg, hvis man i stedet for køberetsudbuddet på 20% udbyder og faktisk får solgt 30%. Og lokale virksomheder har også mulighed at købe andele. En lignende ordning kunne tænkes for landmøllerne.

I Tyskland går en del af erhvervsskattebetalingen fra vindmøllerne direkte til opstillingskommunen. Hvad skulle der egentlig være i vejen for at lave en lignende ordning i Danmark? Vindmølleudbygning handler ikke bare om en teknisk implementering af en ny teknologi, men også om de nødvendige rammebetingelser, der kan understøtte den lokale interesse. Der er i Danmark stor befolkningsmæssig opbakning til fortsat udbygning med vindkraft. Men erfaringen de senere år viser tydeligt, at kommunernes planlægning for de bedst egnede placeringer bliver vanskelig, hvis de potentielle naboer ikke har positive forventninger.

29.7.14

 

Læs også

Mere om planlægning for vindmøller

Læs mere om lokalt medejerskab af vindmøller, herunder køberetsordningen

 

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Medlemskab

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft