Flere vindmøller? Lyt til vælgerne!

Leder i Naturlig Energi, november 2016

For 23 år siden gennemførte analyseinstituttet AIM en undersøgelse af danskernes holdning til vindkraft. Den viste,

  • at 82% af befolkningen gik ind for øget vindkraft,

  • at 77% var parat til at betale 10% mere for strømmen, hvis den blev produceret af vindkraft, og

  • at 61% - de fleste med daglig udsigt til vindmøller - mente, at vindmøller falder ”meget godt” eller ”rimeligt godt” ind i landskabet.

Det svarede meget godt til den eneste egentlige folkeafstemning om vindkraft, som blev gennemført i Vestjylland i forbindelse med et kommunevalg, og hvor tilfredsheden med vindmøller var størst hos de vælgere, der havde udsigt til møllerne til daglig.

Siden er med få års mellemrum gennemført et dusin tilsvarende meningsmålinger. De viser alle samme positive holdning blandt den danske befolkning til vindkraft som undersøgelsen fra 1993.

I den forløbne måned har analyseinstituttet Epinion for Det økologiske Råd, WWF, Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening som omtalt side 8 gennemført den seneste meningsmåling.

1.003 borgere blev spurgt om deres holdning til vindkraft, og deres svar viser fortsat massiv tilslutning i befolkningen.
Hvis man spørger ”I hvilken grad vurderer du, at en grøn omstilling er nødvendig for kommende generationers muligheder for et godt liv?”, svarer faktisk stadig præcis 82% ”i høj grad” eller ” nogen grad”.

Epinion har samtidig spurgt deltagerne om deres alder, og hvilket parti de ville stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen.
Derved fås et overblik over tilslutningen til klima- og energipolitikken hos regeringen, de to store blokke i Folketinget og blandt de enkelte partiers vælgere.

Mest opmuntrende er det måske at konstatere, at tilslutningen til en ansvarlig energi- og klimapolitik er stor.
Og mest bemærkelsesværdigt er det, at 56% af danskerne ligefrem mener, at et flertal uden om regeringen bør enes om ”en mere ambitiøs klima- og energipolitik”, mens kun en fjerdedel af vælgerne er imod et sådant initiativ.

Ikke desto mindre ville det mest hensigtsmæssige nok være, hvis regeringen snarest muligt fremlægger et forslag til rammevilkår, der afspejler befolkningens fortsatte opbakning til den grønne omstilling.

Det giver også stof til eftertanke, når man ser på svarene på spørgsmålet ”I hvilken grad er du bekymret for konsekvenser af klimaforandringer, i Danmark såvel som i verden?” hvor deltagerne samtidig oplyser, hvilket politisk parti, de ville stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen.

Her viser svarene, at ganske vist er bekymring over klimatruslens konsekvenser størst hos vælgerne i rød blok, men blå bloks vælgere følger meget tæt efter.
Halvdellen af regeringspartiet Venstres vælgere er ”i høj grad” eller ”i nogen grad” bekymrede over klimatruslen. Det samme er 56% af Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Konservatives vælgere.

Hvad kan man så udlede af det?
Først og fremmest at befolkningen som helhed - og det tør man vel nok kalde det, når meningsmålinger gennem tre årtier fra forskellige institutter og betalt af parter så forskellige som fra Jyllands-Posten til de grønne organisationer - går overvældende enigt ind for den grønne omstilling, hvor vindkraft nødvendigvis må spille en hovedrolle.

Dernæst at alle aldersgrupper i befolkningen har et mere ansvarligt forhold til de nødvendige tiltag for at realisere den grønne omstilling, end den aktuelle regering.
Og øjensynligt uanset politisk tilhørsforhold.
61% af befolkningen mener, at regeringens indsats for at håndtere klimaindsatsen er ”utilfredsstillende” (32%) eller ”mindre tilfredsstillende” (29%).

For 23 år siden kunne vindkraften ikke konkurrere med gas og kul på prisen.

Politikerne reagerede på befolkningens opbakning til den vedvarende energi ved at beslutte stabile rammevilkår for investeringer.

I dag er nye landmøller den klart billigste måde at producere elektricitet på, eller som Brian Mikkelsen udtalte det forleden til Jyllands-Posten:
”Der er brug for en grøn energiomstilling i Danmark. Det vil være en god investering på sigt. Regeringens argument er efterhånden bare, at de kystnære møller er grimme, og det synes jeg, er et ærgerligt argument”.

Holdningsundersøgelse, grøn omstilling - 2016, Epinion for Det økologiske Råd, WWF, Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening, oktober 2016

1.11.16

 

Læs mere

Holdningsundersøgelse, grøn omstilling - 2016, Epinion for Det økologiske Råd, WWF, Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening, oktober 2016

Se andre holdningsundersøgelser i faktablad M6 "Danskernes mening om vindkraft"

Vindtræf 2016

http://www.dkvind.dk/html/arrangementer/vindtraef.html

Se program for dagen

 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft