Kommuner kan søge grøn ordning allerede ved for-debat

Energistyrelsen har sendt lovforslag i høring om ophør af den grønne ordning og Energinet.dk opfordrer til, at kommuner indsender ansøgninger om tilsagn om tilskud hurtigst muligt, og gerne inden den 30. september 2017.

Det er faktisk muligt at søge om tilskud fra den grønne fond allerede i planlægningsfasen. Det er Danmarks Vindmølleforenings vurdering, at kommuner kan indsende ansøgning om tilsagn om tilskud fra den grønne ordning fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om igangsætning af en for-debat for et konkret vindmølleprojekt.

Af bekendtgørelsen fremgår
§18 stk. 2. En kommunalbestyrelse kan ansøge Energinet.dk om tilsagn om tilskud fra den grønne ordning. Ansøgningen om tilskud kan indgives i forbindelse med behandlingen af ansøgning om opstillingen af vindmøller i medfør af lov om planlægning eller senere.

Af Planlovens § 11 g., stk. 2 fremgår, at
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen, skal for anlæg omfattet af stk. 1 forud for igangsættelsen af arbejdet med redegørelsen for anlæggets forventede væsentlige virkninger på miljøet, offentliggøre en kort beskrivelse af hovedtrækkene af det påtænkte anlæg og de relevante oplysninger for offentlighedens deltagelse i VVM-processen samt indkalde ideer og forslag til brug for fastlæggelsen af redegørelsens indhold. Når redegørelsen foreligger, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre denne med henblik på høring af berørte myndigheder og offentligheden. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for høringen af redegørelsen på mindst 8 uger.

I bemærkninger til det oprindelige lovforslag fra 2008 fremgår at
Der vil ofte være behov for at inddrage denne støttemulighed på et tidligt tidspunkt i debatten om lokale vindmølleprojekter. Derfor kan en kommunalbestyrelse anmode Energinet.dk om tilsagn om tilskud fra den grønne ordning i forbindelse med behandlingen af opstillingen af vindmøller i medfør af lov om planlægning, dvs. i forbindelse med VVM-redegørelsen eller forberedelsen af tilladelse til opstilling af vindmøllen. Kommunalbestyrelsen kan imidlertid vælge at indgive ansøgningen senere, herunder også efter nettilslutningen af vindmøllen.

Såfremt lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi vedtages som fremlagt, vil udbetaling af tilskud være betinget af, at den pågældende vindmølle er nettilsluttet, og at Energinet.dk har modtaget ansøgning om hel eller delvis udbetaling af tilskud senest den 20. februar 2020.

Yderligere information

Jens Peter Hansen, energipolitisk senioranalytiker i Danmarks Vindmølleforening
jh@dkvind.dk, tlf. 8733 1434

21.8.17

 

Læs mere

Den grønne ordning bør bevares

Høring over lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, Energistyrelsen, 30.6.17

Danmarks Vindmølleforenings høringssvar vedrørende afskaffelse af grøn ordning, 15.8.17

 

 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.