Energikomissionens anbefalinger: Få overraskelser

Leder i Naturlig Energi, maj 2017

Efter et års arbejde kunne regeringens energikommission den 23. april offentliggøre sine anbefalinger om Danmarks energipolitiske mål og virkemidler for perioden 2020 til 2030.

Ifølge energikommissionens formand, Danfoss-direktør Niels B. Christensen, lægges der op til et markant skifte i dansk energipolitik, hvis vi skal være fri for fossile brændsler i 2050 og nå målsætningen om mindst 50% vedvarende energi i 2030.

Vi skal ifølge rapporten have mere vedvarende energi, flere markedsbaserede løsninger, være mere energieffektive og øge det internationale samarbejde. Vi skal også bruge mere el i varme -og transportsektorerne og anvende langt mindre brændsel. Det er råd, der er svære at være uenig i. Der er da heller ikke mange overraskelser i rapporten.

Det mest bemærkelsesværdige i Energikommissionens anbefalinger er, at der – helt berettiget – gøres meget ud af at påpege problemerne med den danske afgiftsstruktur på energiområdet. Det er påfaldende al den stund, at regeringen i kommissoriet til arbejdet direkte frabeder sig anbefalinger om det danske afgiftssystem.

Ikke desto mindre skriver Energikommissionen: ”Elektrificering er afgørende for at kunne integrere en stigende andel vedvarende energi i energisystemet. Det danske energisystem skal lægges om, så elektricitet kan bruges til at dække vores behov for varme, produktion og transport. Det er derfor afgørende, at de skævvridninger, som følger af det nuværende afgiftssystem, bliver fjernet.”

Dermed tilslutter man sig en stort set enig dansk energisektors mangeårige ønske om at gøre op med det udtjente, bekostelige og helt igennem uegnede danske afgiftssystem på energiområdet. Problemet med dansk energipolitik er jo ikke, at vi er i tvivl om, hvordan patienten skal behandles, at vi ikke har de rigtige instrumenter, eller at operationen er for dyr. Problemet er, at sygehusledelsen nøler og nægter at bede lægerne påbegynde behandlingen.

Ifølge Energikommissionen vil Danmark have en andel på ca. 40 pct. vedvarende energi i starten af 2020’erne. Uden nye tiltag vil andelen derefter falde støt frem til 2030. VE dækker i dag godt 30 pct. af Danmarks elforbrug, og det er trekløverregeringens mål, at mindst 50 pct. af vores energiforbrug skal være dækket af VE i 2030. For få uger siden konkluderede Energistyrelsen i sin nye basisfremskrivning af dansk energiforbrug og -produktion, at Danmark styrer mod en stagnerende produktion af vedvarende energi, øget import og øget forbrug af kul.

Energikommissionen vurderer at ”omkostningerne til at indfri målsætningen om mindst 50 pct. vedvarende energi er økonomisk overkommelige for Danmark” og forventer, at ”en betydelig del af udbygningen med VE-el forventes realiseret gennem en øget elproduktion fra vindmøller på land, som pt. vurderes at være den billigste VE- teknologi.”
Igen – der er ikke noget overraskende nyt i udsagnene, men det er rart at høre det fra regeringens egen energikommission.

Danmarks Vindmølleforening er enig i store dele af Kommissionens anbefalinger, inklusive Energikommissionens anbefaling om en helt nødvendig styrkelse og yderligere integration af EU’s indre marked for energi. Omvendt ligner Energikommissionens forslag om teknologineutrale udbud for vedvarende energi baseret på et fast pristillæg politisk bestillingsarbejde.
Et sådant system er vanskelig foreneligt med Energikommissionens egen anbefaling om en tættere kobling med markederne i EU og egner sig ikke til udvikling af nye, lovende teknologier.

Danmarks Vindmølleforening støtter princippet om teknologineutralitet, men det er vigtigere, at vores danske system kan spille sammen med ordningerne i vores nabolande. Ingen af dem anvender i dag teknologineutrale udbud over faste pristillæg.

Energikommissionen erkender selv, at velfungerende konkurrence mellem teknologier kræver ensartede rammevilkår, som ikke er på plads i dag. Men den giver ingen bud på, hvordan vilkårene ensrettes, hvordan systemet skal spille sammen med det øvrige EU, eller hvordan udbygningen skal ske indtil vilkårene er ensrettede.

Gemt godt af vejen i baggrundsmaterialet til Energikommissionens rapport, som består af 50 notater, står der: ”Regeringens mål om fossil uafhængighed er defineret som en tilstrækkelig produktion af vedvarende energi og import af VE-brændsler, til at kunne dække det samlede danske energiforbrug.”
Det er faktiske ikke korrekt. Ordene ”og import af VE-brændsler” er føjet til definitionen af fossil uafhængighed, som det er formuleret i regeringsgrundlaget fra 2015. Man medregner altså som noget nyt importeret brændsel i definitionen af dansk VE-produktion. I betragtning af, at Danmark i 2015 importerede mere energi i form af VE-brændsler – hovedsageligt træpiller – end den samlede energiproduktion fra alle Danmarks hav- og landvindmøller, kan ændringen af regeringens definition have meget vidtrækkende konsekvenser for ambitionsniveauet.

Spørgsmålet, der står tilbage, er, hvorfor Energikommissionens baggrundsnotat har ændret på regeringens definition af fossil uafhængighed.
For man kan vel ikke forestille sig, at regeringen har bedt Energikommissionen om at ændre på sin egen definition?

2.5.17

 

Læs også

Det mener vi om energikommissionens anbefalinger, pressemeddelelse 24.3.17

Energikomissionens anbefalinger

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.