Skjulte sundhedsomkostninger

Luftforurening koster milliarder i sundhedsomkostninger.

En forskergruppe under DMU har udviklet en model til beregning af luftforureningens helbredsmæssige omkostninger. Modellen inddrager både danske og europæiske forhold. Alene i Danmark giver danske kilder til luftforurening anledning til helbredsrelaterede omkostninger på årligt ca. 6 mia. kr.

Hertil kommer den forurening og dermed de omkostninger der tilføres fra udenlandske kilder. Dog viser den nye rapport fra DMU også at Danmark samlet set er nettoeksportør af luftforurening i forhold til andre europæiske lande. Det samlede antal af for tidlige dødsfald i Danmark pga. luftforurening opgøres til ca. 3.400 årligt. De største udledninger er relateret til landbrug, transport, husholdningernes opvarmning og kraftværker.

Vindkraft er et alternativ til kraftværkernes brug af kul og naturgas og i rapportens opgørelse af de forskellige sektorers bidrag til luftforurening er de helbredsmæssige omkostninger direkte fra danske kraftværker opgjort til årligt 413 millioner kr. I det omfang at vindkraft også indpasses som energikilde i transportsektoren (elbiler) og i husholdningernes opvarmning (varmepumper) vil de sparede sundhedsomkostninger ved forøget udbygning med vindkraft vokse betydeligt.

Forskerne vurderer selv, at der er tale om relativt forsigtige vurderinger af de helbredsmæssige omkostninger relateret til udledning af bl.a. svovldioxid, kvælstofoxider og partikler, men ikke fra fx dioxin og metaller, idet ikke alle helbredseffekter og virkninger kan opgøres præcist. Det skal understreges at vurderingerne ikke medtager miljø- og klimaeffekter.

Rapporten konkluderer, at

  • luftforurening udgør et seriøst problem mht. helbredseffekter og at de relaterede eksterne omkostninger er betragtelige og
  • da disse indirekte omkostninger er ganske betydelige har det stor betydning for hvilke fremtidige energi-systemer, der rent økonomisk er mest effektive. Som et eksempel bliver omkostningseffektiviteten for vindenergi væsentlig forøget relativt til fx fossile brændsler og bio-brændsler, når man medtager de indirekte omkostninger.

Se omtale og rapport fra DMU og Forskningscentret Centre for Energy, Environment and Health

 

 

 

 

 

Læs mere

Luftforurening koster milliarder i sundhedsomkostninger

Omtale af samt selve rapporten "Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the National Level using the EVA Model System", DMU og Forskningscentret Centre for Energy, Environment and Health, 2010


De eksterne omkostninger ved energiproduktion

Danmarks Miljøundersøgelser, DMU har set på de samfundsøkonomiske omkostninger ved energiproduktion som ikke bliver prissat når der afregnes for el og varme, men i stedet betales af samfundet.


Undersøgelse af samfundsmæssige omkostninger ved elproduktion i USA

Jacobson og Masters fra Stanford University, 2001


Ø1 Vindmøllers samfundsøkonomiske værdi

Økonomien i elproduktion med vindmøller set fra samfundsøkonomien.
Hvad er den miljømæssige og samfundsøkonomiske værdi af vindkraft i Danmark? Metoder og analyser.


T4 Vindmøllers energibalance

Hvor lang tid tager det for en vindmølle at producere den energi, der anvendes til dens fremstilling, opstilling, vedligeholdelse, nedtagning og bortskaffelse?
Livscyklusvurdering og miljøregnskab for vindmøller sammenlignet med andre elproduktionsteknologier.

 
Bliver man syg af at bo nær en vindmølle Tjener en vindmølle energien hjem igen?