Støj

Lige udenfor naboens hus må støjen fra nye vindmøller ikke oversige 44 dB(A). I tættere bebyggelse dog højst 39 dB(A). Det svarer til lyden af sagte tale eller hvisken.

Lavfrekvent støj

Begreberne infralyd og lavfrekvent støj fører jævnligt til debat i pressen.

Vindmøllestøj adskiller sig ikke væsentligt fra andre støjkilder og har ofte en lavere lydpåvirkning end mange andre støjkilder, vi omgiver os med i hverdagen.

Flere målinger viser, at de ligger under såvel grænseværdien som høretærsklen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det ikke er sandsynligt at vindmøllestøj forårsager helbredseffekter.
Konklusionen bygger på en screening af den internationalt tilgængelige viden om vindmøllers helbredsvirkninger med reference til ca. 150 videnskabelige titler.

Rapporten konkluderer:

 • at hørbar infralyd ikke forekommer
 • at der ikke er fundet pålidelige sammenhænge mellem møllestøj og kroniske lidelser, diabetes, højt blodtryk eller hjerte-/karsygdomme
 • at 10 % af møllenaboer oplever vindmøllestøj som stærkt generende
 • at søvnforstyrrelser kan forekomme ifølge enkelte naboers egne oplysninger
 • at vibro-akustiske sygdomme og vindmølle-syndromet ikke er konstateret ved videnskabelige undersøgelser og derfor ikke anses for reelle problemer i forbindelse med vindmøller
 • at skygger fra roterende vinger kan være generende, men ikke kan fremkalde epileptiske anfald
 • at lavfrekvent støj kan forekomme, men ikke i nogen ekstrem form og er svagere end fra flere andre dagligdags kilder

Kilde: ”Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter”, DELTA for Sundhedsstyrelsen, marts 2011

vindinfo.dk, statslig portal om vindmøller

 

Støj og vindhastigheder

Grænserne for vindmøllestøj er defineret for vindhastighederne 6 og 8 m/s – og med god grund. Det er netop omkring disse vindhastigheder, at vindmøller udsender mest støj. Det gælder for både vindmøller med standardindstilling og møller i støjreduceret drift.

Alligevel opstår der fra tid til anden forskellige udokumenterede og forkerte påstande i den danske vindmølledebat, herunder at vindmøller larmer mere udenfor støjgrænserne og at støjdæmpede vindmøller ikke overholder støjreglerne.

En undersøgelse af en lang række nye konkrete støjmålinger udført for Miljøstyrelsen april 2014 fastslår imidlertid og igen,

 • at støjen fra vindmøller stiger med vindhastigheden op til omkring 7 m/s, hvorefter støjen er konstant eller let faldende,  

 • at der ved let vind (4 og 5 m/s)  og kraftig vind (10 og 11 m/s) ikke er væsentlig forskel på støjudsendelsen fra vindmøller med standardindstilling og møller i støjreduceret drift, og

 • at støjudsendelse fra møller i støjreduceret drift (også kaldet støjreduceret mode) er væsentlig lavere end for møller med standardindstilling for vindhastighederne 6-9 m/s.  

Undersøgelsen bygger på støjmålinger fra mere end 50 nye store og typiske vindmøller i Danmark    

Teknisk notat: Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s, Delta for Miljøstyrelsen, 3. april 2014

Undersøgelse af eventuelle helbredseffekter af vindmøllestøj

Der er ikke, hverken i Danmark eller internationalt, konstateret et eneste tilfælde af sygdom, der kan tilskrives naboskab til vindmøller.

I 2013 valgte den daværende regering at igangsætte en registerundersøgelse af eventuelle helbredseffekter som følge af støj fra vindmøller.

Undersøgelsen er ikke færdiggjort, men sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, gav 11.7.16 et klart svar til borgmesteren i Haderslev:

"Ud fra den nuværende videnskabelige litteratur på området er der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke sundhedsfagligt belæg for at sige, at vindmøllestøj medfører negative helbredseffekter”, skriver ministrene: ”på den baggrund er det vores klare opfattelse, at kommunernes arbejde med planlægning af vindmøller kan fortsætte, mens Kræftens Bekæmpelses undersøgelse pågår”.

Brev fra borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune

Svar fra Sundheds- og ældreministeren, miljø- og fødevareministeren og energi-, forsynings- og klimaministeren

 

Lavfrekvent støj

Støj kan indeholde både lyse lyde (med høje frekvenser) og dybe lyde (med lave frekvenser).

Lavfrekvent støj kan være for eksempel brummelyd fra en kompressor, flammebulder fra et fyringsanlæg, eller den dybe lyd af en motor i tomgang.

Se Miljøstyrelsens spørgsmål og svar herom

En analyse fra konsulentfirmaet Grontmij afliver myten om at lavfrekvent støj skulle være særligt forbundet med store vindmøller

Rapporter om helbredseffekter ved vindmøller

Dansk lægestudie viser ingen direkte sammenhæng mellem vindmøllestøj og sygdomme, december 2014

Amerikanske MIT kan ikke påvise sygdom pga. vindmøller, november 2014

Canadisk Sundshedsministeriums undersøgelse finder ingen sammenhæng mellem møllestøj og helbred

Sundhedsstyrelsen:
Ingen sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter

To udenlandske undersøgelser viser, at frygt for sygdomme på grund af vindmøller øger forekomsten af klager over symptomer.

Den svenske miljøstyrelse, november 2011:
Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar:
Exponering och hälsoeffekter

Australsk Sundhedsstyrelse:
Vindmøller skader ikke sundheden

Amerikansk rapport:
Vindmøller giver ingen helbredsproblemer

Australsk litteraturstudie:
Vindmøller giver ingen helbredsproblemer

 

Flere fakta

Faktablad P7 Støj fra vindmøller

Gældende støjregler. Beregning af afstand til naboer. Undersøgelse af lavfrekvent støj..

Se også Godt naboskab

Støjer vindmøller?
 
Bliver man syg af at bo nær en vindmøller?
 
 
 

 

Støjbarometer

Her kan du sammenligne vindmøllestøj med andre støjkilder.

Støjbarometer fra Delta. Sammenligning af vindmøllestøj med anden støj

Barometer: Støj

Barometer:
Lavfrekvent støj

Støj i hverdagen

Se en sammenligning af vindmøllestøj sammenlignet med støjniveauet fra andre støjkilder i din hverdag.

Se en sammenligning af vindmøllestøj sammenlignet med støjniveauet fra andre støjkilder i din hverdag.

Videoen "Støj i hverdagen"

Beregning af støj

Se her, hvorfor man beregner støjen fra en vindmølle i stedet for at måle den?”

Se her, hvorfor man beregner støjen fra en vindmølle i stedet for at måle den?”

Videoen "Hvorfor beregner man støjen fra en vindmølle i stedet for at måle den?”

Konstromåling af støj

Se her, hvordan man udfører en kontrolmåling af støjen fra en vindmølle

Se her, hvorfor man beregner støjen fra en vindmølle i stedet for at måle den?”

Omfang

 • 60.000 boliger skønnes belastet med støj over vejledende grænser for industri, virksomheder, butikker, støjende fritidsanlæg mv.
 • 785.000 boliger skønnes belastet med vejstøj over den vejledende grænse på 58 dB
 • ca. 5.000 boliger skønnes som naboer til vindmøller at være udsat for støj op til 44 dB støjgrænsen.