Dialog

Et godt naboskab fremmes af hensyntagen og dialog.

Information til alle parter tidligt i forløbet fjerner usikkerhed.

En lang række lovkrav til bl.a. støj og afstande skal være opfyldt, før der gives tilladelse til opstilling af vindmøller.

Den gode proces

Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening, Vindmølleindustrien og Danmarks
Vindmølleforening har i fællesskab diskuteret vejen til den gode proces i vindmølleplanlægningen. Folderen "Den gode proces" giver inspiration og konkrete ideer til, hvordan lokal forankring og borgerinddragelse fremmes.

Naboer mest positive

91 % af danskerne går ind for udbygning af vindmøllekapaciteten i Danmark.

Også til spørgsmålet om opstilling af nye, store vindmøller i eget lokalområde er befolkningen positiv. De mest positive er naboer.

85 pct. af danskerne mener, at Danmark bør satse på vindenergi i fremtiden, Megafon, november 2015

Læs mere i faktablad M6 "Det mener danskerne om vindkraft"

Én mand står bag halvdelen af 2015-sommerens protester mod vindmøller


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støj i hverdagen

Se en sammenligning af vindmøllestøj sammenlignet med støjniveauet fra andre støjkilder i din hverdag.

Se en sammenligning af vindmøllestøj sammenlignet med støjniveauet fra andre støjkilder i din hverdag.

Videoen "Støj i hverdagen"

 

Hvad siger naboer til gener fra vindmøller

Relativt få naboer oplever støj fra vindmøller som en væsentlig gene.

Jysk Analyse har for VidenOmVind gennemført en meningsmåling blandt vindmøllenaboer, der omfatter husstande indenfor 1000 m fra store vindmøller. Resultatet viser, at selv blandt de nærmestboende er det et lille mindretal, der oplever betydelige gener af naboskabet til vindmøller.

På spørgsmålet: ”Oplever du, at du har gener af at bo i nærheden af vindmøllerne”, svarede delta-gerne i undersøgelsen:

Vindmøllenaboers genevirkinger

Vindmøllenaboers opfattelse af genepåvirkninger, Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for
VidenOmVind, februar 2016

Få naboer oplever møllestøj som en væsentlig gene, artikel i Naturlig Energi, april 2016

Kun få klager over vindmøller på land, analyse VidenOmVind, december 2017

 

Rapporter om helbredseffekter ved vindmøller

Dansk lægestudie viser ingen direkte sammenhæng mellem vindmøllestøj og sygdomme, december 2014

Amerikanske MIT kan ikke påvise sygdom pga. vindmøller, november 2014

Canadisk Sundshedsministeriums undersøgelse finder ingen sammenhæng mellem møllestøj og helbred

Den svenske miljøstyrelse, november 2011:
Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar:
Exponering och hälsoeffekter

Sundhedsstyrelsen, marts 2011:
Ingen sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter

To udenlandske undersøgelser viser, at frygt for sygdomme på grund af vindmøller øger forekomsten af klager over symptomer.

Australsk Sundhedsstyrelse:
Vindmøller skader ikke sundheden

Amerikansk rapport:
Vindmøller giver ingen helbredsproblemer

Australsk litteraturstudie:
Vindmøller giver ingen helbredsproblemer

 

Den værste nabo

Motorveje og gylletanke er danskernes
værst tænkelige nabo.

Hvad vil du nødigst have som nabo?

Motorvej 40 %
Gylletank 39 %
Tog 7 %
Vindmølle 5 %
Mobilmast 4 %
Daginstitution 2 %
Ved ikke 4 %

Analysebureauet Interresearch for Søndagsavisen, 2009

 

Læs mere

Støjkrav ved opstilling af vindmøller

Vindmøllerejseholdets vindmølle-FAQ

Projekt VidenOmVind

 
Taber mit hus i værdi med en vindmølle som nabo? Bliv medejer af et vindmøllelav