Derfor skal vi have vindmøller

Vi kan - og vi skal!

Danmark er verdensmester - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter!
Vi er det land i verden, der har den største andel af elforbruget fra vindkraft. Vi har vist vejen for andre lande.
Men der er ingen grund til at hvile på laurbærrene. Vi kan - og skal - nå længere endnu.

Danskerne er blandt de mest CO2-udledende i verden. Inden 2020 skal vi i EU reducere vores CO2-udledning med mindst 20 %.

Vi skal ikke have flere møller, men færre og større møller.

Miljø og klima

I Danmark vil en vindmølle typisk kunne erstatte elproduktionen fra et kulfyret elværk. Miljøbelastning og drivhuseffekt vil mindskes og samfundet sparer omkostninger til import af kul og andre brændsler.

En andel i et vindmøllelaug er typisk på 1.000 kWh.
Hvis disse 1.000 kWh produceres med vindkraft i stedet for kulkraft undgås afbrænding af 338 kg kul og miljøet spares for følgende emissioner:

 • CO2 (drivhusgas): 784 kg

 • SO2 (svovldioxid) : 110 kg

 • Nox (kvælstofoxider): 230 kg

 • Partikler: 30 kg

 • Slagger/aske: 51 kg

Læs mere her:
Faktablad M2 Vindmøller og drivhuseffekten
Faktablad Ø1 Vindmøllers samfundsøkonomiske værdi
Faktablad T4 Vindmøllers energibalance

Bred politisk opbakning

I marts 2012 blev 95 % af Folketinget enige om en langsigtet energiaftale med konkrete mål for 2020:

 • CO2-udledningen skal være 34 procent mindre, end i 1990
 • Mere end 35 procent vedvarende energi
 • Knap 50 procent af vores elforbrug skal komme fra vind

Om udbygningen med vindkraft er besluttet en udbygning med 2000 MW ny kapacitet frem til 2020:

 • 1800 MW ny kapacitet på land (heraf 1300 MW til erstatning for eksisterende møller)
 • 500 MW kystnære havmøller
 • Udbud af i alt 1000 MW stor-skala-havmøller

Læs mere

Bred folkelig opbakning

91 % af danskerne går ind for udbygning af vindmøllekapaciteten i Danmark.
Læs mere om danskernes holdning til vindkraft her.

Mange læserindlæg mod vindmøller kan give indtryk af, at der er en stor og stærk folkelig modstand mod vindmøller i Danmark. En undersøgelse fra 2015 viste derimod, at en mand stod bag halvdelen af sommerens protester mod vindmøller.
Læs mere om læserindlæggene i sommeren 2015 her.

Den gode proces

God information og planlægning, tidlig inddragelse af borgerne, mulighed for medejerskab - og masser af konstruktiv dialog. Det er opskriften på en god planproces.

Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening, Vindmølleindustrien og Danmarks
Vindmølleforening har i fællesskab diskuteret vejen til den gode proces i vindmølleplanlægningen. Folderen "Den gode proces" giver inspiration og konkrete ideer til, hvordan lokal forankring og borgerinddragelse fremmes.

Læs mere i menuerne til venstre og få uddybning i faktabladene til højre.

Se også

Energinet.dk: En stor del af fremtidens vindudbygning kan ske på land, januar 2015

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

Den gode proces, folder, Danmarks Naturfredningsforening, KL, Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening, maj 2009

Den gode proces 2.0, forslag til forbedringer af processen for opstilling af vindmøller på land, workshopresultater, december 2011

Kort om vindmøller på land, pjece, Energistyrelsen, januar 2010

Plansystem (oversigt over lokalplaner, kommuneplaner mm)

Den statslige portal om vindmøller - vindinfo.dk

Fakta om vindenergi

P1 Vindenergi i Danmark

Vindenergipotentialet.
Vindenergikortlægning og ruhedsklasser

4/2013


P2 Planlægning for vindmøller

Hvem bestemmer, hvor vindmøller kan opstilles?
Region- og kommuneplanlægning

4/2016


P3 Vindmøller i landskabet

Vindmøller og landskabsæstetik.
Hvordan skal vindmøller placeres?

12/2009


P4 Vindmøller på havet

Hvorfor vindmøller på havet?
Erfaringer med havmøller. Idriftsatte og planlagte havmøller

4/2014


P5 Vindmøller i kystområder

Særlige regler for byggeri ­ også af vindmøller ­ i kystområder

1/2009


P6 Vindenergi og kystnærhed

Fald i vindmøllers energiproduktion med afstand fra kysten, når der tages hensyn til landskabs-ruhed, møllens højde og kystens geografiske orientering

5/2013


P7 Støj fra vindmøller

Gældende støjregler. Beregning af afstand til naboer. Undersøgelse af lavfrekvent støj

4/2014


P8 Skygger og blink fra vindmøller

Sådan beregner man, hvor og hvor mange timer rotoren skygger. Eksempel med hhv. en og tre vindmøller

12/2009


P9 Vindmøller og dyreliv

Resultaterne af undersøgelser af vindmøllers indvirkning på fugle og andre dyr

5/2013


P10 Husstandsmøller

Hvad er en husstandsmølle? Hvorfor små møller?
Hvor kan husstandsmøller sættes op?

3/2014


P11 Udskiftning af vindmølle

Baggrund for udskiftningsordninger, regler og resultater

2/2012

 

Svar på rede hånd

VidenOmVind har samlet svar på nogle af de vigtigste spørgsmål om vindmøller i det lille notat "Svar på rede hånd".

Svar på rede hånd fra VidenOmVind

"Svar på redehånd", VidenOmVind