Brugerundersøgelse af servicefirmaerne 2018

Strange Skriver Nyheder, Nyhedsbreve

Igen i år har vi i år gennemført en undersøgelse af hvad vindmølleejerne synes om servicefirmaerne

Vi har haft undersøgelsen åben i juli og august 2018 med link fra vores hjemmeside samt direkte henvendelse til de mølleejere, vi har mailadresser på. Endvidere har vi bedt alle servicefirmaerne om at bede deres kunder om at deltage i undersøgelsen, som således ikke nødvendigvis er medlemmer af DV alle sammen. OBS – klik på figurer for at få dem vist i stor størrelse.

Vi har fået 251 besvarelser, som omhandler i alt 648 vindmøller. Der er færre besvarelser og færre vindmøller end i 2017. Besvarelserne er fordelt på 20 servicefirmaer, og igen i år er der nogle firmaer, der har så få besvarelser, at vi må udelade dem af sammenligningen, idet den statistiske usikkerhed bliver for stor. Sidste år valgte vi at lægge overliggeren, således at kun servicefirmaer med besvarelser fra 10 eller flere møller er med i undersøgelsen. I år har vi kun besvarelser angående 7 servicefirmaer, hvor der er flere end 10 møller i besvarelserne. Vi har herved måttet gå ned med overliggeren til 8 møller, hvorved vi har 10 firmaer. Det er kedeligt, at der er så få besvarelser, og det giver en vis statistisk usikkerhed om resultaterne.

På figur 1 ses antal møller for hvert firma i besvarelserne. Vi kan i år ikke vise hvilke møllestørrelser der er besvarelser på, idet der er alt for mange møller, hvor dette er udeladt i besvarelserne.

Vi har således udeladt 10 firmaer på grund af for få besvarelser.

Sammenligningen omfatter 612 møller fordelt på 10 firmaer. På de besvarelser der omhandler flere møller gives karakteren for hvert spørgsmål på alle møllerne således at karaktererne er et gennemsnit af samtlige møller for hvert enkelt firma. 

Mølleejerne har kunnet give karaktererne 1 til 5 på de i alt 9 spørgsmål.

Fremragende5
Meget tilfredsstillende4
Tilfredsstillende3
Nogenlunde2
Ringe1

Et gennemsnit af karaktererne udregnes for hvert firma på de enkelte spørgsmål. Det samlede resultat ses i figur 2. De laveste karakterer er farvet røde og de højeste grønne for bedre oversigt over resultatet. Kolonnen næst yderst til højre viser gennemsnittet af de 9 karakterer og er altså en total ranking for hvert firma.

I forhold til tidligere undersøgelser ses der lidt forskydning. Generelt scorer de små firmaer højere karakterer end de store firmaer. Det er således Siemens og Vestas som ligger lavest i år.

Den samlede ranking er vist i figur 3 ordnet efter karaktererne. Lignende søjlediagrammer kan tegnes for alle 9 spørgsmål. Nogle få diagrammer bringes i artiklen her.

Kvalitet af service og af reparationer er vist i figur 4. Billedet her afviger ikke meget fra det samlede gennemsnit.

Figur 5 viser firmaets og teknikernes viden om netop din vindmølle. Igen er billedet her næsten den samme fordeling. Det er bemærkelsesværdigt at firmaerne Vestas og Siemens, som må formodes at vide alt om de møller de servicerer, er placeret så lavt i forhold til de mindre firmaer. For Vestas og Siemens er det teknikerne der vurderes at vide mere end firmaet samlet set, mens det er omvendt for de mindre firmaer.

Figur 6 viser, hvor hurtige firmaerne er til at rette fejl på møllerne. Her er Siemens og Vestas også lavest placeret.

Pris i forhold til ydelse, hvilket er et godt mål for firmaets evne til at opfylde mølleejerens forventninger til firmaet, ses i figur 7. Svarene her udviser nogen forskydning i forhold til den totale bedømmelse. Vestas, Siemens og Connected Wind Services, de tre største firmaer, ligger lavest, mens de resterende mindre firmaer ligger over. Der ses god afstand mellem den øverste og den næst øverste i denne figur.

Figur 8 viser besvarelserne på, om hvorvidt mølleejerne vil anbefale servicefirmaet til andre. Skalaen fra 1 til 5 er vist i figuren. Her er gennemsnittet udregnet efter antal besvarelser og ikke efter antal møller. Rækkefølgen her følger så nogenlunde den samlede ranking.

Nu har vi lavet undersøgelsen i fire år fra 2015 til 2018. Der er kun 6 firmaer, som har været repræsenteret i alle de fire undersøgelser.

Figur 9 viser hvordan de 6 firmaer er placeret i samlet gennemsnit. Der ses variationer fra år til år i disse firmaer varierende fra 0,4 point til 0,9 point