Danmark svinede mindre i 2017

Stine Leth-Nissen Nyheder

Energiforbruget steg en smule i 2017, men det var grøn energi, der erstattede kul, og dermed udløste det et væsentligt fald i udledningen af CO2. Det viser Energistyrelsens tal for 2017. Alene produktionen af vindkraft steg med 15,6 procent

Figur 1: Fra 1990 er udledningerne faldet, men ikke meget, som det fremgår af denne graf. Til gengæld er udledningen af CO2 faktisk faldet med over 38 procent. Kilde: Energistyrelsen

Danmarks faktiske forbrug af kul og naturgas faldt i 2017 med henholdsvis 25,5 procent og 4,1 procent. Og det skete, selv om vores forbrug samlet faktisk steg med 0,5 procent.

Den dårlige nyhed er, at vi brugte flere olieprodukter, så transportsektoren leverer stadig den største del af det indenlandske energiforbrug. Til gengæld steg forbruget af vedvarende energi med 11,4 procent sidste år.

Når man korrigerer for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til handel med elektricitet, steg det danske energiforbrug med 0,3 procent, men samlet lå forbruget i 2017 5,7 procent under 1990.

Mere vedvarende energi
Det samlede faktiske forbrug af vedvarende energi steg med 12,3 pct. fra 2016 til 2017 til 244 PJ. Det skyldes blandt andet en stigning på 17,6 PJ i forbruget af biomasse. Her er det især forbruget af træpiller, der er steget. Hertil kommer, at produktionen af vindkraft steg med 15,6 pct., svarende til 7,2 PJ, som følge af bedre vindforhold end i 2016 samt en lille kapacitetsudvidelse.

Produktionen af elektricitet baseret på vedvarende energi udgjorde 63,7 pct. af den indenlandske elforsyning i 2017. Det er en stigning på 9,9 procentpoint sammenlignet med 2016. De største bidrag kom fra vindkraft med 43,2 pct., og biomasse med 16,6 pct.

Andelen af vedvarende energi sat i forhold til det samlede korrigerede bruttoenergiforbrug steg i 2017 til 32,6 pct. I 2016 var andelen 29,2 pct. Opgjort efter EU’s beregningsmetode udgjorde vedvarende energi ca. 34,2 pct. af energiforbruget i 2017 mod 32,2 pct. i 2016.
Den danske produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi mm. steg 2,6 pct. i 2017 til 658 PJ. Tallet dækker over, at produktionen af råolie faldt med 2,7 pct., mens produktionen af naturgas steg 7,3 pct. og produktionen af vedvarende energi steg med 7,6 pct.

Mindre CO2 ud i atmosfæren
De faktiske CO2-udledninger fra energiforbrug faldt med 6,0 pct., mens udledningerne korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet faldt med 6,3 pct. Faldet i udledningerne skyldes primært, at kulforbruget faldt i 2017. Siden 1990 er de korrigerede CO2-udledninger nedsat med 38,3 pct.

En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser et fald på 4,4 pct. i 2017 i forhold til året før. De faktiske udledninger af drivhusgasser er reduceret med 31,4 pct. siden 1990.