Vedtægter

Version vedtaget på Danmarks Vindmølleforenings ordinære generalforsamling 17. marts 2018. Hent som PDF

§1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er: Danmarks Vindmølleforening (DV) med hjemsted på sekretariatets adresse.

§2. Foreningens formål og opgaver
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til vindkraft som energikilde, at optage medlemmer der har almene og/eller økonomiske interesser i vindmøller og at varetage disse medlemmers interesser, såvel over for myndigheder som i almindelighed.

Under foreningen kan der oprettes fabrikatgrupper og andre interessegrupper, som kan varetage særlige vindmølleinteresser. Kun medlemmer af Danmarks Vindmølleforening kan deltage i disse gruppers aktiviteter, hvortil foreningen kan yde administrativ støtte efter bestyrelsens skøn.

§3. Medlemskab og kontingent
Som medlemmer kan optages vindmøllelaug og andre organisationer, samt fysiske personer og juridiske personer herunder selskaber. Et medlemskab har først gyldighed, og stemmeret, 30 dage efter første kontingentbetaling. Ved kontingentrestance for det kvartal hvori generalforsamling afholdes, har medlemmet tabt sin stemmeret. Medlemskabet kan genoprettes ved indbetaling af hele kontingentrestancen.

Medlemskaber kan inddeles i flere kontingentklasser. Bestyrelsen kan nægte optagelse, samt ekskludere et medlem, hvis vedkommende har handlet i strid med foreningens formål og interesser. Det pågældende medlem kan kræve en sådan sag indbragt for generalforsamlingen.

§4. Bestyrelse og tegningsregler
Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer, der vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. I lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og på ulige årstal vælges 4. Endvidere vælges 2 suppleanter for ét år. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger herunder et forretningsudvalg på 3 bestyrelsesmedlemmer, alt i henhold til bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsesmøder er kun i særlige tilfælde åbne for øvrige medlemmer og/eller andre.

Til den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør, der fungerer under ansvar overfor bestyrelsen. Direktøren tegner foreningen og koordinerer foreningens politiske arbejde. Direktøren har ansvaret for den samlede administration, herunder at formueforvaltning sker på betryggende vis og iht. love og regler herom. Direktøren har ligeledes ansvaret for ansættelse/afskedigelse af personale. Dispositioner i
forbindelse med fast ejendom tegnes af den samlede bestyrelse.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts eller april måned. Bestyrelsen afgør stedet, der skal være i Danmark. Indkaldelse skal ske med mindst 30 dages varsel pr. brev eller e-mail og/eller ved annoncering i medlemsbladet og med følgende dagsorden:

  • Valg af to dirigenter, referent og stemmetæller.
  • Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
  • Aflæggelse af det reviderede årsregnskab.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Fremlæggelse og vedtagelse af årsbudget.
  • Fastlæggelse af årskontingenter for det kommende år.
  • Valg til bestyrelsen.
  • Valg af 2 suppleanter.
  • Valg af 2 kritiske, folkelige revisorer, iblandt foreningens medlemmer.
  • Eventuelt.

Forslag til behandling på en ordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest 1. februar.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et bestyrelsesflertal eller 50 medlemmer kræver det. Indkaldelse skal ske i lighed med ordinær generalforsamling, dog kun med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være vedlagt motiveret dagsorden.

§6. Stemmeret og afstemningsregler
Stemmeret har såvel fysiske personer som juridiske personer. Hver person kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan udleveres stemmesedler til alle afstemninger, men valg til bestyrelse skal ske skriftligt efter Fravalgsmetoden: på stemmesedlen skal skrives indtil og med det antal navne, iblandt de opstillede kandidater, der skal vælges.

Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Dirigenterne skal instruere om afstemningsregler og stemmetællerne skal forelægge enhver tvivl om en stemmeseddels gyldighed for dirigenterne, som derefter afgør sagen.

§7. Regnskabsaflæggelse og revision
Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen antager en registreret eller statsaut. revisor for endelig udarbejdelse af årsregnskab og revision. De på generalforsamlingen valgte kritiske, folkevalgte revisorer skal have regnskabsmateriale forelagt senest pr. 15. februar, og skal efter endt gennemgang, aflevere regnskabsudkast med kommentarer til bestyrelsen senest pr. 25. februar.

§8. Vedtægtsændringer og evt. opløsning af foreningen
Vedtægtsændringer kræver 2/3-dels flertal blandt fremmødte, stemmeberettigede på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. I mangel af dette flertal indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er gældende for sagen. Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3-dels flertal, samt vedtagelse af to, på hinanden følgende generalforsamlinger inden for 30 dage og med mindst 14 dages mellemrum. Ved den sidste generalforsamling kræves kun simpelt flertal. I tilfælde af opløsning skal foreningens formue skænkes til et ideelt formål, som efter generalforsamlingens skøn tjener vindkraftsagen.

Seneste vedtægtsændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling på Vingsted Centret den 17.marts 2018.