Klager over vindmølleprojekter har ikke opsættende virkning

Anders Nyheder

Som en del af vedtagelsen af Lov om Planklagenævn er der sket en ændring i forhold til, hvornår en klage har opsættende virkning.

Spørgsmålet om en klages opsættende virkning er behandlet i lovens § 7:

 • § 7. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre dette er fastsat i eller i henhold til anden lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om, at rettidig klage i nærmere bestemte tilfælde har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.
  Stk. 3. Hvor særlige grunde taler derfor, kan Planklagenævnet bestemme, at en klage tillægges opsættende virkning.

En klage har dermed ikke som udgangspunkt opsættende virkning.

Ministerens bemyndigelse ifølge stk. 2 er udmøntet i Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love, hvor der er foretaget en præcis afgrænsning af, hvornår en klage har opsættende virkning:

 • § 5. Følgende rettidige klager har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet:
  1) Klage efter § 58, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, i lov om planlægning.
  2) Klage efter § 10 e, stk. 1, i lov om sommerhuse og campering.
  3) Klage efter § 9 i lov om kolonihaver.
  4) Klage over afgørelser efter § 8, stk. 1, i lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.

Planlovens § 58, stk. 1, nr. 1 indeholder 1) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1, jf. dog § 5, stk. 4., der drejer sig om “udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer” (landzonetilladelser)

Planlovens § 58, stk. 1, nr. 2 indeholder 2) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 47, stk. 1., der drejer sig om ekspropriation af fast ejendom.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af lokalplan og kommuneplantillæg falder ikke ind under undtagelser oplistet i § 5, og klager vil derfor ifølge stk. 2 ikke kunne få opsættende virkning.

Dog er der stadig stk. 3, der giver Planklagenævnet mulighed for at tillægge en klage en opsættende virkning, når særlige grunde taler derfor.

Tolkningen af denne gummiparagraf kan ske ud fra kommentarer ved lovforslagets fremsættelse. Af disse fremgår at

 • Ved Planklagenævnets vurdering af, om en klage skal tillægges opsættende virkning, bør der først og fremmest inddrages hensyn til, om det er overvejende sandsynligt, at der foreligger en væsentlig overtrædelse
  af loven. Andre omstændigheder – tidspunktet for klagens indgivelse, aktiviteternes påbegyndelse og karakter – indgår også i vurderingen. Planklagenævnet skal begrunde sine beslutninger om anmodninger om
  opsættende virkning.

Flere høringssvar forholdt sig til lovforslagets oprindelige noget uklare håndtering af opsættende virkning. Disse høringssvar er kommenteret således:

 • Det vurderes, at lovforslagets regler om opsættende virkning bør justeres og præciseres, så det fremgår mere klart.  Det kan ske ved at samle reglerne om opsættende virkning i lovforslagets § 7, så det fremgår klart heraf, at en klage kun har opsættende virkning i følgende situationer:
  – Når det er fastsat i eller i henhold til anden lovgivning, eller
  – ministeren har fastsat generelle regler herom i henhold til loven, eller
  – i tilfælde, hvor særlige grunde taler herfor, og Planklagenævnet beslutter det

Forståelsen af stk. 3 må i lyset af ovenstående være, at denne mulighed kun vil blive anvendt i helt særlige situationer.

Supplerende kan henvises til skrivelsen Orientering om oprettelsen af Planklagenævnet pr. 1. februar 2017, der netop gør opmærksom på, hvornår en klage har opsættende virkning.

Det er værd at være opmærksom på, at klager indbragt til det nu nedlagte Natur- og Miljøklagenævn skal behandles efter den nye lov:

§ 14. Loven træder i kraft den 1. februar 2017.
Stk. 2. Klager, der er indgivet før tidspunktet for lovens ikrafttræden, men som ikke er færdigbehandlet på tidspunktet for lovens ikrafttræden, behandles efter reglerne i denne lov.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningens konsulent Jens Peter Hansen på mail eller tlf. 8733 1434.

Læs også...