Kommunalpolitikere kortslutter planlægning for vindmøller

Anders Nyheder, Pressemeddelse

Pressemeddelelse

Landvindmøller er – som det fremgår af Energistyrelsens spritnye Basisfremskrivning 2017 – helt essentielle for realiseringen af regeringens målsætning om 50 % vedvarende energi i 2030. Det er kommunerne, der som planmyndighed skal bane vejen for, at regeringens mål kan realiseres.

Det forudsætter lokalpolitikere, der nøgternt påtager sig ansvaret for implementering af den nationale klima- og energipolitik. Dem bliver der færre af, efterhånden som vi nærmer os kommunalvalget i efteråret. I Viborg sagde et flertal nej til at behandle et projekt, Tønder droppede et 100 MW stort projekt og Esbjerg skrotter en 127 MW vindmølleplan.

Mønstret går igen fra kommune til kommune: De bedst egnede vindmølleområder er typisk blevet udlagt år tilbage uden større diskussioner. Når konkrete projekter ønskes realiseret, starter balladen. Avisspalter og sociale medier fyldes med indlæg om sundhedsskader, ulidelige støjgener, værditab osv. Der demonstreres ved byrådsmøder og lægges pres på lokalpolitikere. ”Vi lytter til borgerne”, siger disse, og stopper derefter vindmølleprojekter uden offentlig høring og inden der er etableret et fuldstændigt plangrundlag.

”Al respekt for det kommunale selvstyre, men lige nu oplever vi en decideret kortslutning af demokratiske processer omkring planlægning for vindmøller,” siger Christian Kjær, direktør for Danmarks Vindmølleforening. ”De få borgere, der råber højest, lyttes der til, og flertallets ønsker ignoreres. I Viborg, Tønder og Esbjerg undlod man at gennemføre planprocessen, hvorved høringsforløbet ikke blev gennemført, og der forelå derfor ingen faglig, forvaltningsmæssig vurdering af protesterne, som i nogle tilfælde var baseret på myter”.

I Viborg – hvor et Apple-datacenter vil øge elforbruget svarende til 175.000 danske gennemsnitsboliger -mener borgmesteren ikke, at det er belyst godt nok, hvordan den lavfrekvente støj fra vindmøller påvirker omgivelserne. Dette er i modstrid med Sundhedsministeriets udmelding om, at der ikke er fundet nogen sammenhæng. I et svar på en henvendelse fra Haderslevs borgmester skrev tre daværende ministre i juni 2016 (sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt), at ”ud fra den nuværende videnskabelige litteratur på området er der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke sundhedsfagligt belæg for at sige, at vindmøllestøj medfører negative helbredseffekter”. Og ministrene fortsætter: ”på den baggrund er det vores klare opfattelse, at kommunernes arbejde med planlægning af vindmøller kan fortsætte.”

I Tønder begrunder et byrådsmedlem sit nej til vindmøller med, at vindmøller er årsag til celleforandringer på langt sigt. Der er ikke skyggen af fagligt belæg for denne påstand. I Esbjerg tillægger borgmesteren ikke Sundhedsstyrelsens udmelding nogen værdi – han ved, at naboskab til vindmøller går ud over borgernes velbefindende.

Kommunalpolitikere, der siger nej til vindmøller i egen kommune, henviser ofte til, at der i stedet bør etableres flere havvindvindmøller, vel vidende at disse samfundsøkonomisk er dyrere end landmøller. Energinet.dk har i ”Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030” beregnet, at en realisering af blot halvdelen af potentialet for landvind kan spare samfundet for ca. 3 milliarder kr. om året i år 2030. Til sammenligning vil samme beløb kunne spares ved at hæve pensionsalderen med yderligere knap 5 måneder.

”Set i lyset af, at der i Tønder, Esbjerg og måske Haderslev droppes opsætning af en effekt svarende til en halv Kriegers Flak havvindmøllepark, er der behov for en opstramning af sammenhængen mellem regeringens målsætning om 50 % vedvarende energi i 2030 og kommunernes proces for realisering af disse,” lyder opfordringen fra Christian Kjær. ”Det kunne være via krav om, at planprocesser skal gennemføres, så brug af faktuel viden sikres. Det kan også overvejes, om planlægningsopgaven kan ligge et andet sted. Jeg håber på en vis selvransagelse blandt kommunalpolitikere, når disse torsdag og fredag på Kommunalpolitisk Topmøde 2017 i Aalborg berømmer kommunestyret som forandringsmotoren for velfærd og vækst.”

Yderligere oplysninger: Christian Kjær
Tlf. 9360 2023, e-mail ck@dkvind.dk

Læs også...