Er Sverige ikke en del af det indre marked for energi?

Søren Klinge Nyheder

Svenska Kraftnät argumenterer den 12. september i Altingets svenske udgave for, at de stadigt stigende begrænsninger på elforbindelserne mellem Danmark og Sverige er et udtryk for, at man ikke kan sætte elmarkedet over fysikken i transmissionsnettet. Men den svenske systemoperatør glemmer, at Sverige er en del af det indre marked for energi og at de svenske forbrugere får højere elpriser pga. importbegrænsninger når den svenske systemoperatør lukker for import af dansk vindmøllestrøm. Baggrunden for historien er, at Svenska Kraftnät (herefter SvK) i stigende grad begrænser elforbindelserne mellem Sverige og Danmark. Danmarks Vindmølleforening påpegede i en artikel i Ingeniøren i februar, at svenskernes stadigt stigende begrænsninger af handelskapaciteten mellem de to lande direkte påvirkede elprisen i Danmark. Foreningen tydeliggjorde, at i 2017 var der …

Perspektiv El-nettet og rettidig omhu

Anders Ledere

Leder i Naturlig Energi, marts/april 2018 ”El er den sidste vare, der ikke handles frit i Europa. Der er flaskehalse på grund af utilstrækkelig infrastruktur og sammenkobling mellem landene. Det hindrer EU-medlemsstaterne i at sikre potentielle omkostningsbesparelser, som et fælles og sammenkoblet kraftmarked kunne tilbyde.” Jörg Meggelaars, WindEurope til EnergiWatch I november 2015 offentliggjorde en arbejdsgruppe finansieret gennem EU’s 7. forskningsprogram resultatet af 40 måneders analyser af, hvilken europæisk infrastruktur, der er nødvendig, hvis EU skal opfylde målet om at blive et lavemissions-samfund i 2050. Gruppen pegede først og fremmest på forstærket el-linieføring fra nord til syd i Europa; en investering på mellem 750 og 3.000 mia. kr. i nye ledninger og kabler, afhængigt af hvilken af de fem mulige …

Modhandel løser kapacitetsproblemer mellem Jylland og Tyskland

Anders Nyheder

Den 14. juni indgik energiministrene fra Danmark og Tyskland en aftale om at øge handelskapaciteten på forbindelsen mellem Jylland og Tyskland efter at forbindelsen igennem en årrække har været begrænset af interne netproblemer i Tyskland. Se nyheden fra 15.6. “Ny aftale øger eksportkapacitet mod Tyskland”. Aftalen sikrer, at der i perioden indtil 2020 vil ske en gradvis forøgelse af en garanteret minimumskapacitet fra 80 MW i juli 2017 til 1.100 MW i 2020. Kapaciteten bliver garanteret via anvendelse af såkaldt modhandel. På den danske side af forbindelsen anvender Energinet.dk i dag specialregulering til at aktivere nedregulering hos f.eks. danske vindmøller. Nedregulering leveres ved, at vindmøller stopper produktionen. Hos Energinet.dk har man nu opstartet et arbejde som skal se på om …

Tyskland vil åbne for udenlandske bud på vindkraft

Anders Nyheder

Den tyske regering har besluttet at åbne for at udenlandske projekter kan byde på fremtidige tyske udbud af vedvarende energi – de såkalde tværnationale udbud. Fremover vil udenlandske vindmølleopstillere kunne byde på 5 % af den årligt installerede kapacitet af vedvarende energi. Med en forventet udbygning på over 11.000 MW landvind frem til 2020, svarer det til over 500 MW eller investeringer i landmøller i omegnen af 3,5 milliarder kr. over de kommende fire år, som danske virksomheder kan byde ind på. Dertil kommer, at Tyskland forventer at udbyde 1.000 MW havmøller i 2020/21 og 700 MW årligt efter 2023. Tre krav skal dog opfyldes, før markedsåbningen reelt kan realiseres. Der skal laves en aftale mellem de to lande; vindmøllerne …

Ny aftale øger eksportkapacitet mod Tyskland

Anders Nyheder

Efter at forbindelsen mellem Jylland og Tyskland i en årrække har været begrænset af flaskehalsproblemer i det tyske net, er de danske og tyske myndigheder blevet enige om at sikre en minimumskapacitet i de kommende år. Det skal give mulighed for at eksportere strøm fra det danske til det tyske marked, når elprisen er lavest i Danmark. Aftalen er indgået mellem det danske og det tyske energiministerium, og baggrunden for aftalen er, at forbindelsen mellem Jylland og Tyskland har været begrænset af interne problemer i det tyske net, hvilket har medført, at det stort set ikke har været muligt for danske elproducenter at eksportere strøm til Tyskland. Med aftalen vil myndighederne i fællesskab sikre en større kapacitet på handelsforbindelsen og …

Afskaf den prioriterede adgang til elnettet for alle

Anders Nyheder

Den vedvarende energis prioriterede adgang til elnettet har ingen praktisk betydning for den danske vindenergi. Sammenslutningen af europæiske energiregulatorer, ACER, har foreslået, at den prioriterede adgang til elnettet afskaffes for vedvarende energi. Den prioriterede adgang bevirker, at den vedvarende energi, som f.eks. vindenergi og solceller, får forrang i forhold til adgangen til nettet. Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger: ”I Danmark har stort set alle elproducerende enheder prioriteret adgang, f.eks. er der også i henhold til den europæiske lovgivning prioriteret adgang for højeffektive kraftvarmeværker, og da det danske elsystem stort set består af forskellige producenter af vedvarende energi og højeffektive kraftvarmeværker gælder den prioriterede adgang for stort set alle danske elproducenter. Dette har dog ingen betydning i praksis da …

Skyfri himmel og blæst gav negative elpriser

Anders Nyheder

Samtidig med fejringen af 1. maj med solskin og skyfri himmel opstod der i elmarkedet en usædvanlig situation, hvor der var negative elpriser i en stor del af dagtimerne. Situationen skyldes bl.a. eksportbegrænsninger på Skagerrak- og Øresundsforbindelserne kombineret med høj elproduktion fra sol og vind, som medførte et stort udbud af el i begge danske prisområder. Den samlede vindproduktion i Danmark toppede omkring 3.300 MWh/time mellem kl. 17 og 18. Vindproduktionen var dog en smule lavere end forventet og derfor er der tegn på, at vindmøllerne har reageret på de negative spotpriser ved at en mindre gruppe vindmøller blev stoppet. Årsagerne til eksportbegrænsningerne fra det danske marked var bl.a. vedligeholdelse i Sverige, som påvirkede Øresundsforbindelsen. Skagerrak-forbindelsen mellem Norge og Vestdanmark …

Stort forbrug af specialregulering i vintermånederne

Anders Nyheder

Netproblemer i Tyskland giver øget behov for specialregulering i Vestdanmark Igennem de netop overståede vintermåneder oplevede det vestdanske elsystem en betydelig aktivering af specialregulering, som var på et endnu højere niveau end sidste år. Behovet for specialregulering opstår oftest i situationer med højere vindproduktion end forventet i det tyske elsystem, som kan afhjælpes ved at øge eksporten til det danske system. Efterfølgende kan der nedreguleres produktion på danske kraftværker eller vindmøller. Konkret kan danske vindmøller levere specialregulering ved at stoppe produktionen mod betaling. Aktiveringen af specialregulering sker via bud fra danske vindmøller, kraftværker eller elkedler i regulerkraftmarkedet. Figur 1: Den aktiverede mængde specialregulering i Vestdanmark i 2016 og 2017 (Kilde: Nord Pool Spot) Energinet.dk afholdte i starten af april en …