Effekt af høringssvar til kommuneplaner 2017

Anders Nyheder

Flertallet af kommuner udarbejdede i løbet af 2017 nye kommuneplaner, der bl.a. vil danne grundlag for udbygning og planlægning for vindmøller i den enkelte kommune i de kommende år. Danmarks Vindmølleforening har afgivet høringssvar til 16 af sådanne forslag til kommuneplaner. Dette er sket vel vidende, at – især i valgåret 2017 – planlægning for vindmøller ikke ligefrem er noget, som alle kommunalpolitikere kaster sig over med stor begejstring. Omvendt finder vi det vigtigt at tale klimaets og dermed vindmøllernes sag, således at ansvarlige kommunalpolitikere får noget at arbejde med. Det er sket i Middelfart kommune. Som det fremgår af en artikel i Vejle Amts Folkeblad, har kommunalpolitikerne reageret positivt på vort høringssvar, og er nu indstillet på at drøfte mulighederne …

Klager over vindmølleprojekter har ikke opsættende virkning

Anders Nyheder

Som en del af vedtagelsen af Lov om Planklagenævn er der sket en ændring i forhold til, hvornår en klage har opsættende virkning. Spørgsmålet om en klages opsættende virkning er behandlet i lovens § 7: § 7. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre dette er fastsat i eller i henhold til anden lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om, at rettidig klage i nærmere bestemte tilfælde har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Stk. 3. Hvor særlige grunde taler derfor, kan Planklagenævnet bestemme, at en klage tillægges opsættende virkning. En klage har dermed ikke som udgangspunkt opsættende virkning. Ministerens bemyndigelse ifølge stk. 2 er udmøntet i Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, …

Sverige overvejer at fjerne kommunal vetoret på vindmøller

Anders Nyheder

De svenske myndigheder foreslår at fjerne kommunernes afgørende bestemmelse over vindmølleparkers opførelse. Det sker på baggrund af, at flere hundrede vindmøllerplaner droppet de senere år. Siden 2009 er den tekniske og miljømæssige sagsbehandling vedrørende vindmølleprojekter foregået centralt i Sverige, men det er dog den enkelte kommune, der siger endelig ja eller nej til et vindmølleprojekt. På bestilling af den svenske regering har Energimyndigheten og miljøagenturet Naturvårdsverket nu barslet med rapporten ”Kommunal tillstyrkan av vindkraft”, der gør rede for problematikker og mulige løsninger, så sagsbehandlingen kan gøres smidigere og hurtigere. Og deres anbefaling er klar: Fjern den kommunale vetoret. Hvis forslaget om fjernelse af vetoretten gennemføres, betyder det dog ikke, at kommunerne ikke stadig vil have indflydelse på, hvor parkerne skal opføres. …