323 MW vindmøller forventes klar til at konkurrere i udbud

Jens Peter Hansen Nyheder

Energistyrelsen har offentliggjort de endelige udbudsbetingelser for Danmarks første teknologineutrale udbud af vedvarende energi. Vindmøller på land, kystnære havmøller og solceller skal konkurrere om, hvilke(n) teknologi, der kan producere den billigste strøm til danskerne. Budfristen er 26. november, og i starten af december offentliggøres vinderne af udbuddet. Danmarks Vindmølleforenings løbende opfølgning på kommunernes planlægning og tildelinger af lokalplaner viser, at en række projekter med en samlet kapacitet på 323 MW fordelt på 90 møller allerede har en godkendt lokalplan og kan dermed deltage i udbuddet. ”Meget tyder på, at forudsætningerne for et udbud med effektiv konkurrence er til stede. Vi har mange projekter, der er mange aktører, og der er en fornuftig blanding af små og store projekter. Endelig er der langt …

Klager over vindmølleprojekter har ikke opsættende virkning

Anders Nyheder

Som en del af vedtagelsen af Lov om Planklagenævn er der sket en ændring i forhold til, hvornår en klage har opsættende virkning. Spørgsmålet om en klages opsættende virkning er behandlet i lovens § 7: § 7. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre dette er fastsat i eller i henhold til anden lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om, at rettidig klage i nærmere bestemte tilfælde har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Stk. 3. Hvor særlige grunde taler derfor, kan Planklagenævnet bestemme, at en klage tillægges opsættende virkning. En klage har dermed ikke som udgangspunkt opsættende virkning. Ministerens bemyndigelse ifølge stk. 2 er udmøntet i Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, …

Tyskland vil åbne for udenlandske bud på vindkraft

Anders Nyheder

Den tyske regering har besluttet at åbne for at udenlandske projekter kan byde på fremtidige tyske udbud af vedvarende energi – de såkalde tværnationale udbud. Fremover vil udenlandske vindmølleopstillere kunne byde på 5 % af den årligt installerede kapacitet af vedvarende energi. Med en forventet udbygning på over 11.000 MW landvind frem til 2020, svarer det til over 500 MW eller investeringer i landmøller i omegnen af 3,5 milliarder kr. over de kommende fire år, som danske virksomheder kan byde ind på. Dertil kommer, at Tyskland forventer at udbyde 1.000 MW havmøller i 2020/21 og 700 MW årligt efter 2023. Tre krav skal dog opfyldes, før markedsåbningen reelt kan realiseres. Der skal laves en aftale mellem de to lande; vindmøllerne …

Radarstyret lysafmærkning i Østerild er nu installeret

Anders Nyheder

Den nye lysafmærkning ved vindmølletestcentret i Østerild er nu installeret og klar til brug. Det eksisterende hvide markeringslys vil fremover kun være tændt efter mørkets frembrud og hvis der er luftfartøjer indenfor en radius af 5.500 meter. Dette suppleres med lavintensivt rødt lys hele døgnet. Dispensationen, som er givet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, gælder i 5 år. Et vellykket resultat vil få stor betydning for naboerne accept af møller på 150 m. Ikke bare ved testcentrene Østerild og Høvsøre, men endnu vigtigere ved kystnære og eventuelt kommende højere produktionsmøller på land.

Kommunalpolitikere kortslutter planlægning for vindmøller

Anders Nyheder, Pressemeddelse

Pressemeddelelse Landvindmøller er – som det fremgår af Energistyrelsens spritnye Basisfremskrivning 2017 – helt essentielle for realiseringen af regeringens målsætning om 50 % vedvarende energi i 2030. Det er kommunerne, der som planmyndighed skal bane vejen for, at regeringens mål kan realiseres. Det forudsætter lokalpolitikere, der nøgternt påtager sig ansvaret for implementering af den nationale klima- og energipolitik. Dem bliver der færre af, efterhånden som vi nærmer os kommunalvalget i efteråret. I Viborg sagde et flertal nej til at behandle et projekt, Tønder droppede et 100 MW stort projekt og Esbjerg skrotter en 127 MW vindmølleplan. Mønstret går igen fra kommune til kommune: De bedst egnede vindmølleområder er typisk blevet udlagt år tilbage uden større diskussioner. Når konkrete projekter ønskes …