Afregningsregler over tid for vindmøller

Vindmøllernes produktion er i vindkraftens nyere historie blevet afregnet med en grundbetaling for de leverede kilo watt + et tillæg for vindmøllestrømmens miljømæssige og samfundsøkonomiske merværdi i forhold til anden elproduktion.

Grundbetalingen bestod fra 1984 til el-reformens overgangsordninger trådte i kraft 1. april 2001 af 85% af det lokale elselskabs salgspris til almindelige forbrugere uden afgifter og moms. Overgangsordningerne afløses efterhånden for alle møller af en markedsbaseret afregning.

Vindmøllestrømmens merværdi er afregnet efter tre forskellige principper: refusion af miljøafgifter fra 1983 til 1991, et beløb fastsat på grundlag af møllernes produktionsomkostninger fra 1991 til 2001 og fra 2003 et pristillæg til markedsprisen.

Se evt. Energistyrelsens notat Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion


Refusion af miljøafgifter 1983-1991

Den miljømæssige gevinst ved vind­ kraftproduceret el blev i 80’erne afregnet med en delvis refusion af miljø­ afgifterne. Der skulle ikke betales afgift for den strøm, der forbrugtes af producenten selv, når møllerne ikke bidrog til den luftforurening, der begrundede miljøafgifterne.


Her omtales særlige afregningsregler for husstandsvindmøller, elværksejede vindmøller opført som følge af pålæg, havvindmøller samt kystnære møller

Se afregningsreglerne i faktablad P10 Husstandsmøller.


KATEGORI

AFREGNING 

PRISTILLÆG

PRISTILLÆG

Overgangsordninger

Møller købt inden udgangen af 1999

Til og med 200 kW

33 øre/kWh indtil møllen er 10 år1 og 2

17 øre/kWh i de første 25.000 fuldlasttimer4

10 øre indtil møllen er 10 år, dog mindst 25.000 fuldlasttimer

201­ - 599 kW

33 øre/kWh indtil møllen er 10 år1 og 2

17 øre/kWh i de første 15.000 fuldlasttimer4

10 øre indtil møllen er 10 år, dog mindst 15.000 fuldlasttimer

600 kW og herover

33 øre/kWh indtil møllen er 10 år1 og 2

17 øre/kWh i de første 12.000 fuldlasttimer4

10 øre indtil møllen er 10 år, dog mindst 12.000 fuldlasttimer

Solgt efter 1. januar 2000, men nettilsluttet inden 1. januar 2003

33 øre/kWh i de første 22.000 fuldlasttimer1 og 3

17 øre/kWh i de første 12.000 fuldlasttimer, hvis der er brugt skrotningsbeviser

10 øre/kWh i de første 22.000 fuldlasttimer3


Møller på markedsvilkår

Nettilsluttet før 1. januar 2003, men ude af overgangsordninger

Markedspris5

 

Op til 10 øre/kWh indtil møllen er 20 år7

Nettilsluttet i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2004

Markedspris6

17 øre/kWh i de første 12.000 fuldlasttimer, hvis der er brugt skrotningsbeviser (kun møller opstillet inden 1.1.2004)

Op til 10 øre/kWh indtil møllen er 20 år7

Nettilsluttet fra 1. januar 2005 til 21. februar 2008

Markedspris6

Op til 12 øre/kWh i de første 12.000 fuldlasttimer, hvis der er brugt skrotningsbeviser8 og 9

10 øre/kWh indtil møllen er 20 år

Nettilsluttet efter 21. februar 2008 men før 1.1.2014

Markedspris6

8 øre/kWh i de første 12.000 fuldlasttimer, hvis der er brugt skrotningsbeviser8 og 10

25 øre/kWh i de første 22.000 fuldlasttimer

Nettilsluttet fra 1. januar 2014 til 20.02.2018

Markedspris6

25 øre/kWh i et vist antal fuldlasttimer (beregnet i forhold til rotorareal (70 % vægtning) og effekt (30 % vægtning)11


Husstandsmøller (Maks. 25 KW og tilsluttet i egen forbrugsinstallation)

Nettilsluttet før 20.11.2012

60 øre/kWh (se også Faktablad P10)

Nettilsluttet efter 20.11.2012 og før 1.1.2016

Til og med 10 kW: 2,50 kr./kWh i 20 år, over 10 kW 1,50 kr./kWh i 20 år (nettoafregning/time)

Nettilsluttet fra 1. 1. 2016 og ikke omfattet af overgangsordninger

Møller nettilsluttet i 2016 afregnes i de første 12 år med 2,12 kr./kWh for møller på op til 10 kW og 1,32 kr./kWh for møller op til 25 kW. For møller nettilsluttet de følgende år falder afregningen gradvist til 60 øre/kWh. Læs mere i faktablad P10.


1) Afregningen består af markedsprisen suppleret med et pristillæg.

2) Er fuldlasttimerne i næste kolonne ikke brugt inden udløbet af de 10 år, udbetales disse pristillæg fortsat, mens de 33 øre/kWh erstattes af markedsprisen. Afregning kan dog ikke overstige 60 øre. Da strømmen af hensyn til udbetaling af pristillæg fortsat skal afsættes til systemansvaret, er der ingen balanceomkostninger for vindmølleejerne og dermed ingen kompensation herfor jfr. 5).

3) For de kystnære havmøller dog 10 år.

4) Fuldlasttimerationen bortfalder ved udgangen af 2012 uanset om fuldlasttimerne er brugt eller ej.

5) Systemansvaret er pligtig at varetage balanceringen, men vindmølleejeren kan frit vælge elhandelsselskab. Vindmølleejerne skal selv afholde handels­ og balanceomkostninger. Til balanceomkostninger udbetales en kompensation (0,9 øre/kWh i 2018).

6) Vindmølleejerne skal selv finde balancering og afholde handels­ og balanceomkostninger. Til balanceomkostninger udbetales en kompensation (0,9 øre/kWh i 2018).

7) Aftrappes, når markedsprisen er over 26 øre/kWh og bortfalder helt, når markedsprisen er 36 øre/kW og derover (beregnet på basis af et vægtet månedsgennemsnit af vindmøllestrømmens markedspris på Nordpool).

8) Møller nettilsluttet i perioden 1.1.05­31.12.11 kan omfattes af udskiftningsordningen. Skrotningsbeviser (på to gange den nedtagne effekt) kan udstedes til møller på til og med 450 kW nedtaget i perioden 15.12.04­15.12.11.

9) Overstiger den gennemsnitlige, månedlige afregning 48 øre/kWh (altså ved markedspriser fra 26 til 38 øre/kWh), aftrappes pristillægget på 12 øre tilsvarende.

10) Vindmølleejerne kan i stedet vælge den foregående ordning med op til 12 øre/kWh (her aftrappes pristillægget på 12 øre dog, hvis den gennemsnitlige, månedlige afregning overstiger 63 øre/kWh (altså stadig ved markedspriser fra 26 til 38 øre/kWh)). Man kan ikke skifte ordning undervejs.

11) Overstiger den gennemsnitlige, månedlige afregning 58 øre/kWh (altså ved markedspriser fra 33 til 58 øre/kWh), aftrappes pristillægget tilsva­rende. Energiaftalen lægger op til en senere vurdering af muligheder for yderligere beskæring af pristillæg på de bedste placeringer.