Afregning for vindmøllestrøm

Der har gennem årene været forskellige afregningsformer for vindmøllestrøm. Siden 1. januar 2003 er vindmøllestrømmen blevet solgt på markedsvilkår med et pristillæg.

Du kan her læse om de forskellige afregningsformer afhængig af, hvornår møllen blev sat op.

Ny udbudsmodel for landvind

Folketinget vedtog den 17. maj 2018m L 190 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet, der afløser den nuværende model med en markedspris og et pristillæg på 25 øre/kWh i et vist antal fuldlasttimer. Lovændringen bygger på et teknologineutralt udbud for landvind, åben-dør havmøller og solceller.

Lovændringen skaber grundlag for, at der kan afholdes teknologineutrale udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg, landvindmøller og åben dør-havvindmøller i 2018 og 2019. Beslutningen om afholdelse af teknologineutrale udbud blev truffet med en stemmeaftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om en ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019.

Herudover betyder lovændringen

  • en udvidelse af værditabs- og køberetsordningen, således at solceller, der vinder ret til pristillæg i teknologineutrale udbud, også omfattes,
  • at garantifonden udvides til at omfatte alle solprojekter, der opfylder betingelserne i ordningen, med henblik på en harmonisering af vilkårene for vind og sol i de teknologineutrale udbud, og
  • at der indføres særordninger for forsøgsmøller og for mindre landvindprojekter samt en overgangsordning for landvind.

Forslaget blev vedtaget med stemmer fra DF, V, LA og KF, mens S, EL, ALT RV og SF  hverken for eller imod.