Vind og produktion

Vinden varierer fra år til år. Erfaringsmæssigt op til +/-10% i forhold til et gennemsnitsår. Alt tyder dog på, at over en 20-årig levetid udjævnes vindforholdene.

Hvad der er langt vigtigere er forskellene fra sted til sted. Derfor er en beregning af vindforholdene på den aktuelle placering meget væsentlig.

Man kan i dag ret præcist beregne energiproduktionen i et normalt vindår. På de bedste placeringer, hvor det blæser mest - f.eks. ved en vestvendt kyst - kan en mølle producere mere end dobbelt så meget som en tilsvarende mølle placeret på en vindmæssigt ringe placering inde i landet.

Vindens energiindhold

Vindens energiindhold beregnes måned for måned nationalt og lokalt.

Naturlig Energis vindindeks rækker helt tilbage til 1979. Frem til december 2003 er vindindekset baseret på mange vindmølleejeres indrapportering af den faktiske energiproduktion.

Fra december 2003 blev det muligt at hente produktionstal for alle nettilsluttede møller i Danmark i Energistyrelsens stamdataregister. Disse produktionstal samt bl.a. vindhastighedsmålinger ligger nu til grund for beregningen af vindens energiindhold.

Er indekset f.eks. 125% i perioden, skal vindmøllens energiproduktion divideres med 1,25 for at omregne til en normal vindperiodes produktion.

Er denne periode forskellig fra 12 måneder, divideres med antal måneder og ganges med 12 for at omregne til en "normal-årsproduktion".

Det er normalt landsgennemsnittet, der bruges til at beregne eventuelle driftsstabserstatninger, men det lokale tal kan fortælle om den enkelte mølle i øvrigt lever op til produktionsforventningerne.